ZAKLADATELSKÁ LISTINA

 

obecně prospěšné společnosti Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s.

 

 (vyhotovená JUDr. J. Mráčkovou, CSc., advokátkou, ev.č. 5100, se sídlem Praha 4, Severozápadní IV., 362/25  pro notářský zápis, obsahově ve všech ustanoveních

Čl.I. - Čl. XVII. shodná s notářským zápisem, sepsaným dne 12.11. 2003 JUDr. Jiřím Kotrlíkem, notářem v Praze, se sídlem v Praze 10, Moldavská 1361/9)  

 

2 stejnopisy notářského zápisu jsou uloženy u zakladatele  

 

 

Níže uvedená:

 

A s o c i a c e   v ý z k u m n ý c h   o r g a n i z a c í,

registrovaná MV ČRpod č.j.VSP/1-2063/90-R

se sídlem: Novodvorská 994, Praha 4

IČO:  00546151

jejíž jménem jedná:  Ing. Miroslav Janeček, CSc.- prezident, Ing. Václav Neumajer - výkonný předseda, RNDr. Jan Nedělník, PhD. – místopředseda, každý samostatně

(dále jen  zakladatel“)

 

zakládá zakládací listinou podle ust. § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

notářským zápisem  t u t o:

 

 

o b e c n ě  p r o s p ě š n o u   s p o l e č n o s t

 

 

 

 

Čl.  I.

Zakladatel, název a sídlo společnosti

 

  1. Zakladatel: Asociace výzkumných organizací se sídlem Praha 4, Novodvorská 994, IČ 00546151
  2. Název společnosti:  Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s., ve zkrácené formě AVO, o.p.s. (dále jen  „společnost“).
  3. Sídlo společnosti: Praha 4, Novodvorská 994.
  4. Společnost může rozhodnutím správní rady zřizovat své organizační jednotky na území České republiky.

 

 

 

Čl. II.

Účel společnosti

 

1.      Společnost se zakládá v souladu s ust. § 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech), a to k poskytování obecně prospěšných služeb veřejnosti, uvedených v čl. IV. této zakládací listiny, za podmínek předem stanovených stejně pro všechny uživatele.

  1. Hospodářský výsledek (zisk) této společnosti se nesmí použít ve prospěch zakladatele, členů jejích orgánů nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla tato společnost založena, s přihlédnutím k požadavkům zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, uvedeným v čl. IV. a V. této zakládací listiny.
  2. Doplňkovou činností této společnosti nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb a bude jí dosaženo účinnějšího využití nejen  majetku, ale i získaných poznatků.

 

 

 

Čl. III.

Doba trvání společnosti

 

 1.  Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

 

 

Čl.  IV.

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

 

1.      Společnost poskytuje veřejnosti tyto obecně prospěšné služby:

a)    výzkum a vývoj v oblasti tvorby a realizace výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu a vývoje

b)   pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu a vývoje - pro vzdělávání manažerů a jiných pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje

c)    poradenská činnost v oblasti výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu a vývoje

d)   informační služby včetně publikací v oblasti výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu a vývoje.

2.      Obecně prospěšné služby uvedené v čl. IV. 1.a) této zakládací listiny jsou v souladu se zákonem č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje) ve vztahu k obecně prospěšným službám uvedeným v  IV. 1. b),c),d) této zakládací listiny poskytovány jako  prioritní.

3.      Obecně prospěšné služby uvedené v čl. IV. 1.b),c),d) této zakládací listiny slouží k rozšiřování výsledků výzkumu a vývoje jako obecně prospěšných služeb poskytovaných touto společností podle čl. IV. 1.a) této zakládací listiny.

4.      Obecně prospěšné služby uvedené v čl. IV.1. lze rozhodnutím správní rady za stanovených podmínek měnit, a to tak, že je lze rozšířit, ukáže-li se to potřebným nebo je lze zúžit,  jestliže o jejich poskytování nebude po dobu delší než 2 roky zájem. V případě obecně prospěšných služeb uvedených v čl. IV. 1.a) je správní rada povinna ve svém rozhodnutí vycházet ze zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje.

 

      

Čl. V.

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

 

1.      Společnost poskytuje za stejných podmínek služby podle čl. IV.1. písm.a), b),c),d) této zakládací listiny právnickým osobám a fyzickým osobám, které provozují výzkum a vývoj, ministerstvům a jiným ústředním orgánům státní správy České republiky a dalším právnickým osobám a fyzickým osobám, které projeví zájem o oblast výzkumu a vývoje (dále jen uživatelům).

2.      Společnost je povinna poskytovat obecně prospěšné služby uvedené v čl. IV. 1. písm. b),c),d) této zakládací listiny v souladu s ust. § 28, odst.3, písm.b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje pouze za účelem účinnějšího využití majetku a takovým způsobem, aby nebyla ohrožena výzkumná činnost.

3.      Společnost je povinna v souladu s ust. § 28, odst. 3, písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje vyrovnat případnou ztrátu vzniklou při poskytování obecně prospěšných služeb uvedených v čl. IV. 1. písm. b),c),d) této zakládací listiny do konce daného účetního období nebo učinit opatření k ukončení těchto služeb před započetím dalšího účetního období.

4.      Cena je pro všechny uživatele dané služby stejná.

5.      Pravidla pro stanovení cen poskytovaných služeb podle čl. IV.1. písm. a), b), c), d) této zakládací listiny stanoví správní rada, pokud nestanoví pravidla poskytovatel dotace nebo jiných veřejných prostředků. 

6.      Správní rada je oprávněna upravit ve statutu další podmínky pro poskytování obecně prospěšných služeb, a to stejně všem uživatelům.V případě úpravy dalších podmínek u druhu obecně prospěšných služeb uvedených v čl. IV. 1.a) je správní rada povinna ve svém rozhodnutí vycházet ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. 

7.  Společnost nesmí zajistit závazky jiných právnických osob a fyzických osob v souladu

      se zákonemč. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu avývoje.   

                                    

Čl. VI.

Doplňková činnost

 

1.    Kromě obecně prospěšných služeb vykonává společnost i doplňkovou činnost:

a)  zprostředkování služeb v oblasti poradenské činnosti - pro výzkumné ústavy a pro takové podnikatelské subjekty, které v rámci předmětu své činnosti mají

      výzkum a vývoj.

       2.    Správní rada rozhoduje o předmětu a rozsahu doplňkových činností této společnosti

              nad rámec vymezený v zakládací listině.

       3.   Správní rada je oprávněna upravit podmínky pro poskytování doplňkové činnosti ve

             statutu.

                                    

 

Čl.  VII.

Orgány společnosti

 

1.    Orgány společnosti jsou:

a)      správní rada

b)      dozorčí rada

c)      ředitel

 

Čl.  VIII.

Správní rada

 

1.        Správní rada je statutárním orgánem společnosti, který v souladu s ustanovením § 13 odst. 1d) zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech dbá na zachování účelu, pro který byla společnost založena.

2.        Správní rada má 6 členů.

3.        Členy správní rady jmenuje zakladatel z fyzických osob po projednání a schválení ve svém předsednictvu. Členy správní rady mohou navrhovat všichni členové Asociace výzkumných organizací (zakladatele). Pokud zanikne zakladatel s tím, že na jeho místo nastoupí jeho právní nástupce, tak přechází navrhování a jmenování členů správní rady na jeho právního nástupce. Pokud zanikne zakladatel bez právního nástupce, tak členy správní rady jmenuje sama správní rada s tím, že členy správní rady navrhuje dozorčí rada.

4.        Členem správní rady se může stát jen osoba bezúhonná, která je způsobilá k právním úkonům a která není ani sama ani osoby jí blízké s touto obecně prospěšnou společností v pracovněprávním nebo v jiném obdobném vztahu.

5.        Členství ve správní radě této společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě této společnosti.

6.        Členům správní rady nepřísluší odměna za výkon jejich funkce. Lze jim poskytovat jen náhradu výdajů do výše určené právním předpisem.

7.        Funkční období členů správní rady je tříleté s výjimkou první správní rady. Funkci člena správní rady nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. Po šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.

8.        Po jmenování první správní rady zakladatel určí losem jména jedné třetiny členů správní rady, kterým končí funkční období po roce a jedné třetiny členů správní rady, kterým končí funkční období po dvou letech.

9.        Funkční období u všech členů první správní rady začíná dnem následujícím po dni právního vzniku této společnosti. Funkční období u dalších členů správní rady začíná dnem uvedeným zakladatelem v jejich jmenování. 

10.    Správní radu společnosti tvoří tito členové (v pořadí podle abecedy):

 

Jméno a příjmení:  Ing. Milan Holl

Rodné číslo: 430713/004

Trvalý pobyt: Praha Čimice, Chorušická 13/463

Funkční období: dva roky

 

Jméno a příjmení: Ing. Tomáš Hrdlička

Rodné číslo:  550705/0043

Trvalý pobyt: Vinohrady, náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, Praha 3

Funkční období: jeden rok

 

Jméno a příjmení: Ing. Jan Kouřil

Rodné číslo: 481103/116

Trvalý pobyt: České Budějovice, České Budějovice 2, U Stromovky 699/13,

okr. České Budějovice

Funkční období:  tři roky

 

Jméno a příjmení: RNDr. Jan Nedělník

Rodné číslo: 580617/0876

Trvalý pobyt: Brno- Střed, Trnitá Křenová 307/42, Brno

Funkční období: tři roky

 

Jméno a příjmení: Ing. Václav Neumajer

Rodné číslo: 470325/059

Trvalý pobyt: Praha 4- Modřany, Na cimbále 49/6

Funkční období: jeden rok

 

Jméno a příjmení:  Ing. František Pazdera, CSc.

Rodné číslo: 491025/089

Trvalý pobyt: Úholičky 46, okr. Praha – Západ

Funkční období: dva roky

 

11.    Členové správní rady na prvním zasedání správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Dále na prvním zasedání správní rady volí ze svého středu místopředsedu, který zastupuje předsedu v  případě jeho nepřítomnosti.

12.    Správní rada vydá ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku společnosti její statut, kterým v návaznosti na zakládací listinu podrobněji upraví zásady činnosti a vnitřní organizaci této společnosti. Údaje ve statutu musí být v souladu s údaji v zakládací listině.

13.    Správní rada vydá ke své činnosti jednací řád.

14.    Správní rada zasedá nejméně třikrát ročně.

15.    Pokud to vyžadují okolnosti, může mimořádné zasedání správní rady svolat kterýkoli člen správní rady.

16.    V působnosti správní rady je rozhodovat o:

a)    zrušení této společnosti podle ust. § 13 odst. 1c) zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o určení obecně prospěšné společnosti, které nabídne likvidační zůstatek podle ust. § 4 odst. 4 věty za středníkem a ust. § 13 odst. 1c) zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech;

b)   předmětu a rozsahu doplňkových činností této společnosti nad rámec vymezený v zakládací listině;

c)    dalších otázkách, které ze zakládací listiny a ze statutu jsou svěřeny do působnosti správní rady, jimiž jsou zejména:

                         ca)  rozhodnutí podle čl. IV. 4. zakládací listiny;

                         cb)  rozhodnutí podle čl. V. 3 zakládací listiny

                         cc) stanovení termínu ke zveřejnění výroční zprávy o činnosti a hospodaření   

                               společnosti, který musí být stanoven nejpozději do šesti měsíců po  

                               skončení hodnoceného období a stanovení způsobů jejího zveřejnění;

                         cd) rozhodnutí o ucházení se této společnosti o poskytnutí podpory pro

                               výzkum a vývoj včetně infrastruktury podle zákona č. 130/2002 Sb., o

                               podpoře výzkumu a vývoje;

                         ce) rozhodnutí o zřízení organizačních jednotek společnosti na území České

                               republiky;

                         cf) rozhodnutí o rozsahu a udělení plných mocí ředitele k zastupování  této

                               společnosti a k jednání za tuto společnost a o změně těchto plných mocí;

                         cg) rozhodnutí o vydání statutu této společnosti a o jeho změně;

                         ch) další rozhodnutí vyplývající ze statutu této společnosti.

17.    V působnosti správní rady je schvalovat:

a)    změny zakládací listiny v souladu s ustanovením § 4 odst. 3, 4  zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech;

b)   rozpočet této společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu) této společnosti podle ust. § 13 odst. 1 e)  zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech;

c)    výroční účetní závěrku a výroční zprávu této společnosti podle ust. § 13 odst. 1 f)  zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech;

d)   statut této společnosti, který vydá podle čl. VIII. 12 této zakládací listiny a jeho změny a jednací řád správní rady a jeho změny podle čl. VIII. 13 této zakládací listiny;

e)    vnitřní organizační předpisy a jejich změny:

ea) organizační řád;

eb) pracovní řád;

ec) podpisový řád;

ed) spisový a archivní řád;

f)     strategické a koncepční materiály této společnosti;

g)    další věci vyplývající ze statutu této společnosti.

18.    Správní rada je ze své působnosti oprávněna:

a)    jmenovat a odvolat ředitele této společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu plat podle ust. § 13 odst. 1 i) zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a stanovit mu na základě svého zasedání úkoly nutné pro chod této společnosti;

b)   udělit souhlas k jmenování osoby zástupce ředitele, pro jejíž jmenování platí stejné požadavky jako pro jmenování osoby ředitele a udělit souhlas k jejímu odvolání;

c)    udělit souhlas ke zcizení majetku této společnosti nebo s jeho pronájmem na dobu delší než jeden rok;

d)   stanovit pravidla pro stanovení cen obecně prospěšných služeb této společnosti podle čl. V. 5  této zakládací listiny;

e)    upravit podmínky pro poskytování doplňkových činností ve statutu;

f)     upravit další podmínky pro poskytování obecně prospěšných služeb ve statutu;

g)    stanovit ve statutu další údaje uváděné ve výroční zprávě této společnosti podle ust. § 21 písm. j) zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech;

h)    provádět změny v zakládací listině ve všech případech kromě těch případů, které nelze měnit ze zákona nebo ze zakládací listiny;

i)      upravit podrobněji činnost dozorčí rady ve statutu;

j)     stanovit pravidla pro odměňování zaměstnanců této společnosti.

       19.  Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích

              členů. K jejímu rozhodnutí ve věcech uvedených v čl. VIII. 16, 17 a 18 je třeba  

              souhlasu většiny všech přítomných členů. Hlasovací právo členů správní rady je 

              rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.

       20.  Jednání správní rady za společnost jako kolektivního orgánu upravuje čl. XI. této

              zakládací listiny.

21.   Členství ve správní radě zaniká:

a)    uplynutím funkčního období;

b)odvoláním zakladatelem;

c)  odstoupením;

d)úmrtím;

e)  na základě pravomocného rozsudku o zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo o omezení způsobilosti k právním úkonům, pokud nedojde dříve k odvolání člena správní rady zakladatelem;

f)   ztrátou bezúhonnosti, pokud nedojde dříve k odvolání člena správní rady zakladatelem.

22.  Zakladatel odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro   členství ve správní radě podle § 10 odst.3 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně   prospěšných společnostech nebo poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně tento zákon, zakládací listinu nebo statut této společnosti a tím poškodí zájmy této společnosti nebo nevykonává-li odpovědně svoji funkci, zejména neúčastní-li se opakovaně zasedání správní rady .

        23.  Zakladatel podle ust. § 12 odst. 5 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

společnostech odvolá člena správní rady do jednoho měsíce, kdy se o důvodu        odvolání dověděl a nejpozději do šesti měsíců po té, kdy tento důvod nastal. Jestliže neodvolá zakladatel člena správní rady v takto stanovené lhůtě nebo není-li zakladatel a nepřešla –li práva zakladatele na jinou osobu, tak odvolá člena správní rady na návrh statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu obec příslušná podle sídla této společnosti.

       24.   Uvolněné místo člena správní rady je zakladatel povinen obsadit novým členem   

        správní rady do šedesáti dnů od uvolnění tohoto místa. Zakladatel postupuje

        podle čl.  VIII. 3. této zakládací listiny.

25.   Činnost správní rady dále upravují podrobněji statut této společnosti a jednací řád 

        správní rady.

 

 

 

Čl. IX.

Dozorčí rada

 

1.        Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na to, aby společnost vyvíjela činnost v souladu se zákonem, zakládací listinou a statutem a volila k tomu nejhospodárnější postupy.

2.        Dozorčí rada má 4 členy, z toho 2 členové jsou zaměstnanci ústředních orgánů státní správy.

3.        Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel z fyzických osob po projednání a schválení ve svém předsednictvu. Členy dozorčí rady mohou navrhovat všichni členové Asociace výzkumných organizací (zakladatele). Pokud zanikne zakladatel s tím, že na jeho místo nastoupí jeho právní nástupce, tak přechází navrhování a jmenování dozorčí rady na jeho právního nástupce. Pokud zanikne zakladatel bez právního nástupce, tak členy dozorčí rady navrhuje a jmenuje sama dozorčí rada.

4.        Členem dozorčí rady se může stát jen osoba bezúhonná, která je způsobilá k právním úkonům a která není ani sama ani osoby jí blízké s touto obecně prospěšnou společností v pracovněprávním nebo v  jiném obdobném vztahu. Pro způsob ustanovení a členství v dozorčí radě platí obdobně ustanovení o správní radě, pokud zákon č. 248/1995  Sb., o obecně prospěšných společnostech, zakládací listina nebo statut nestanoví jinak.

5.        Členství v dozorčí radě této společnosti je neslučitelné se členstvím ve správní radě této společnosti.

6.        Členům dozorčí rady nepřísluší odměna za výkon jejich funkce. Lze jim poskytovat jen náhradu výdajů do výše určené právním předpisem.

7.        Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Funkci člena dozorčí rady nelze zastávat déle než jedno funkční období. Po tříletém členství v dozorčí radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.

8.        Funkční období u všech členů první dozorčí rady začíná dnem následujícím po dni právního vzniku této společnosti. Funkční období u dalších členů dozorčí rady začíná dnem uvedeným zakladatelem v jejich jmenování. 

9.        Dozorčí radu tvoří tito členové (v pořadí podle abecedy):

 

Jméno a příjmení: Ing. František Hronek

Rodné číslo: 380811/064

Trvalý pobyt: Praha 3, Žižkov, Hájkova 1681/14

 

Jméno a příjmení: Ing. Václav Jirovský, CSc.

Rodné číslo: 470805/067

Trvalý pobyt: Modřany, Daškova 3087/28, Praha 4

 

Jméno a příjmení: RNDr. Vladimír Roskovec

Rodné číslo: 370122/002

Trvalý pobyt: Praha 6,  Střešovice 763, U 2. baterie 8

 

Jméno a příjmení: Ing. Václav Sklenička, DrSc.

Rodné číslo: 400710/074

Trvalý pobyt: Brno- Bohunice, Bohunice Ukrajinská 546/21, okr. Brno-město

 

 

10.    Členové dozorčí rady na prvním zasedání dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Dále na prvním zasedání dozorčí rady volí ze svého středu místopředsedu, který zastupuje předsedu v  případě jeho nepřítomnosti.

11.    Dozorčí rada zasedá nejméně třikrát ročně.

12.    Pokud to vyžadují okolnosti, může mimořádné zasedání dozorčí rady svolat kterýkoli člen dozorčí rady.

13.    Dozorčí rada je povinna:

a)    přezkoumat roční účetní závěrku a výroční zprávu;

b)   nejméně jedenkrát ročně podat správní radě zprávu o kontrolní činnosti;

c)    dohlížet na to, aby tato společnost vyvíjela činnost v souladu se zákony České republiky  a se zakládací listinou;

d)   upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu a dalších vnitřních organizačních předpisů, na nehospodárné postupy popř. na další nedostatky  v činnosti této společnosti;

e)    určit svého člena pro zastupování této společnosti před soudy a jinými orgány proti členu správní rady;

f)     plnit další povinnosti, které jí ukládá tato zakládací listina a statut této společnosti. 

14.    Dozorčí rada je oprávněna:

a)    nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje;

b)   svolat mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti;

c)    podat správní radě návrh na odvolání ředitele;

d)   dávat podněty ke změně statutu a vnitřních organizačních předpisů této společnosti.

       15.  Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích

              členů. K jejímu rozhodnutí ve věcech uvedených v čl. IX. 13 a 14 je třeba souhlasu  

              většiny všech přítomných členů. Hlasovací právo členů dozorčí rady je rovné. Při  

              rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

       16. Pro zánik členství v dozorčí radě platí ustanovení této zakládací listiny o zániku členství ve správní radě obdobně.

       17. Činnost dozorčí rady dále upravuje podrobněji statut této společnosti.

 

 

Čl. X.

Ředitel

 

1.        Ředitel je výkonným orgánem společnosti, který řídí společnost v souladu se zákony, zakládací listinou, statutem společnosti a jejími vnitřními organizačními předpisy a volí k tomu nejhospodárnější postupy.

2.        Ředitelem může být jen bezúhonná fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům.

3.        Ředitele jmenuje ze své působnosti správní rada této společnosti, která i dohlíží na jeho činnost a odvolává ho podle čl. VIII. 18 a) této zakládací listiny.

4.        Ředitel nemůže být členem správní rady této společnosti ani členem dozorčí rady této společnosti. Je však oprávněn účastnit se zasedání správní rady této společnosti s hlasem poradním.

5.        Ředitel je ze své funkce odpovědný správní radě této společnosti.

6.        Ředitel zajistí vypracování statutu této společnosti a jednacího řádu správní rady.

7.        Ředitel předloží správní radě této společnosti ke schválení organizační řád a další vnitřní organizační předpisy vypracované v návaznosti na statut této společnosti.

8.        Ředitel je zaměstnancem společnosti Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s.

9.        Ve vztahu k ostatním zaměstnancům této společnosti je ředitel vedoucím organizace, který v pracovněprávních vztazích k těmto zaměstnancům se řídí zákoníkem práce a dalšími pracovněprávními předpisy a vnitřními organizačními předpisy této společnosti.

10.    Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce po předchozím odsouhlasení správní radou této společnosti podle čl. VIII. 18  b) této zakládací listiny. Zástupce ředitele zastupuje ředitele v případech a v rozsahu stanoveném ve vnitřních organizačních předpisech. 

11.    Ředitel jmenuje a odvolává jemu podřízené vedoucí pracovníky v souladu s organizačním řádem této společnosti.

12.    Ředitel přijímá zaměstnance této společnosti do pracovních poměrů a rozvazuje s nimi tyto pracovní poměry. Obdobně platí i pro pracovně právní vztahy konané mimo pracovní poměr.

13.    Ředitel podle ust. § 14 odst. 3 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech řídí činnost této společnosti, pokud nejde o činnost, která byla zákonem, zakládací listinou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní rady této společnosti.

14.    Řediteli přísluší zejména:

a)  řídit běžný chod této společnosti;

b)obstarávat financování této společnosti;

c)  zajišťovat přípravu žádostí této společnosti o poskytnutí podpory pro výzkum a vývoj včetně infrastruktury podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

d)jednat jménem této společnosti ve věcech příslušejících správní radě na základě a v rozsahu plných mocí udělených mu správní radou této společnosti a zastupovat z pověření správní rady tuto společnost před úřady a soudy;

e)  připravovat obsahově jednání správní rady a zajistit zpracování materiálů předkládaných správní radě;

f)   vykonávat úkoly, které mu byly uloženy správní radou na základě jejího zasedání;

g)  zajišťovat zpracování strategických a koncepčních materiálů společnosti;

h)  zajišťovat zpracování výroční zprávy.

15.    Ředitel odpovídá za řádné plnění povinností vymezených mu zákony, touto  

       zakládací listinou, zejména v jejím čl. X. 14 a dále odpovídá za:

a)  za řádné poskytování obecně prospěšných služeb této společnosti za předem stanovených podmínek stejně pro všechny uživatele v souladu se zákonem č. 248/1996 Sb., o obecně prospěšných společnostech, touto zakládací listinou, statutem a v souladu s ustanoveními zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje;

b)za řádné provádění doplňkových činností v souladu se zákonem č. 248/1995  Sb,. o obecně prospěšných společnostech, touto zakládací listinou, statutem a v souladu s ustanoveními zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje;

c)  vedení předepsané účetní evidence a provedení ověření auditorem roční účetní závěrky této společnosti.

       16.  Rozsah plných mocí ředitele k zastupování této společnosti navenek a k jednání jejím

              jménem udělených mu správní radou může být jejím rozhodnutím měněn.

 

Čl.  XI.

Jednání za společnost

 

 1.   Za tuto společnost jedná správní rada jako její kolektivní orgán.

 2.   Způsob jednání správní rady jménem společnosti Aktivity pro výzkumné organizace,   

       o.p.s. v běžných záležitostech :

a)      předseda správní rady zastupuje tuto společnost navenek samostatně a jedná samostatně a podepisuje se tak, že k napsanému, vytištěnému nebo otištěnému názvu této společnosti připojí svůj podpis;

b)      místopředseda správní rady zastupuje tuto společnost navenek samostatně a jedná samostatně v případě nepřítomnosti předsedy správní rady a podepisuje se tak, že k napsanému, vytištěnému nebo otištěnému názvu této společnosti připojí svůj podpis.

        3.   Způsob jednání správní rady jménem společnosti Aktivity pro výzkumné organizace,

              o.p.s.  v případech, kdy jde o dispozici s majetkem této společnosti v hodnotě nad 

              100.000,-   Kč  a v případech, kdy jde o uzavírání smluv s plněním nad 100.000,- Kč:

a)      předseda správní rady a jeden člen správní rady zastupují tuto společnost navenek společně a jednají společně jménem této společnosti a podepisují se tak, že k napsanému, vytištěnému nebo otištěnému názvu této společnosti připojí oba své podpisy;

b)      místopředseda správní rady (v případě nepřítomnosti předsedy správní rady) a jeden člen správní rady zastupují tuto společnost navenek společně a jednají společně jménem této společnosti a podepisují se tak, že k napsanému, vytištěnému nebo otištěnému názvu této společnosti připojí oba své podpisy.

 4.   Správní rada pověří ředitele k jednání jménem této společnosti na základě a v rozsahu 

       udělených plných mocí a k zastupování této společnosti před úřady a  soudy.

 

 

Čl. XII.

Majetkový vklad zakladatele

  

        1.     Zakladatel Asociace výzkumných organizací registrovaná MV ČR pod č.j. VSP/1-

                2063/90 – R se sídlem Novodvorská 994, Praha 4 vkládá peněžitý vklad do této   

                společnosti ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých).

        2.     Správcem tohoto peněžitého vkladu je zakladatel.

        3.     Zakladatel se zavazuje do deseti dnů od podpisu této zakládací listiny složit částku  

                peněžitého vkladu ve výši 50.000,-Kč (slovy padesát tisíc korun českých) pro

                založenou společnost Aktivity pro výzkumné  organizace, o.p.s. před jejím vznikem   

                na nově zřízený účet u  Komerční banky, expozitura Praha 4 - Novodvorská.

        4.     Zakladatel prokáže splnění povinnosti, k níž se zavázal v čl. XII. 3,  písemným

                dokladem vystaveným bankou, u níž byl zřízen účet pro založenou společnost před

                jejím vznikem.

5.         Vlastnické právo společnosti  Aktivity pro výzkumné  organizace, o.p.s.   

         k předmětnému peněžitému vkladu vzniká až dnem jejího právního vzniku.

 6.     Vznik společnosti Aktivity pro výzkumné  organizace, o.p.s. je povinen správce

         vkladu bance neprodleně oznámit. 

       . 

 

 

Čl. XIII.

Jednání ve věcech souvisejících se vznikem společnosti

 

1.            Ve věcech souvisejících se vznikem této společnosti jedná až do jejího právního vzniku její zakladatel.

2.           Závazky související se vznikem této společnosti, které uzavřel zakladatel v období od založení této společnosti do jejího právního vzniku, přecházejí na tuto společnost dnem jejího právního vzniku.

3.           Tato společnost může podle ust. § 6 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech odmítnout do tří měsíců od svého právního vzniku takové závazky, které jí brání naplnit účel, pro který byla založena. Za takto odmítnuté závazky odpovídá zakladatel. 

 

 

 

 

Čl. XIV.

Hospodaření

 

1.    Společnost kromě obecně prospěšných služeb uvedených v čl. IV. 1. písm. a),b),c),d)   

        vykonává v souladu s ust. § 17 odst. 1 zák.č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

společnostech i doplňkovou činnost (čl. VI. 1. písm a)), a to za podmínky, že doplňkovou činností   bude dosaženo účinnějšího využití majetku a zároveň tím  nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb poskytovaných podle čl. IV. 1. písm. a),b),c),d) této zakládací listiny.

        2.    Společnost vykonává obecně prospěšné služby uvedené v čl. IV. 1. písm. a),b),c),d) 

               v souladu s ust. § 28, odst.3, písm.b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a 

               vývoje, jak je  uvedeno v čl. V. 2.,3 této zakládací listiny.

        3.    Společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob. 

4.      Společnost převádí hospodářský výsledek (zisk) po zdanění, vykázaný na konci   účetního období, v celé výši do rezervního fondu.

5.       Společnost používá rezervní fond nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících       

         účetních obdobích;přitom je povinna dodržovat čl. V.3. této zakládací listiny.

6.          Společnost se bude při zajišťování své činnosti ucházeto dotace,zejména o    poskytnutí institucionálních prostředků na výzkumný záměr podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.

7.      Společnost vede podvojné účetnictví a je povinna ve svém účetnictví v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy  spojené s obecně prospěšnými službami uvedenými v čl. IV. 1a), b), c), d) této zakládací listiny a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou této společnosti.

8.       Společnost musí odděleně účetně evidovat též obecně prospěšné služby uvedené v čl.

IV.1.a) podle ust. § 28, odst. 3, písm.c) zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje od ostatních obecně prospěšných služeb uvedených v čl. IV. 1 b),c),d) této zakládací listiny, doplňkových činností a správy této společnosti..

       

 

 

Čl. XV.

Vypracování a zveřejnění výroční zprávy

 

 1.    Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření

společnosti v termínu, který stanoví správní rada, a to nejpozději do 6 měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je kalendářní rok.

         2.   Společnost je povinna zveřejnit první výroční zprávu o činnosti a hospodaření

společnosti nejpozději do osmnácti měsíců od svého vzniku.

         3.   Výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti jsou veřejně přístupné v sídle  

této společnosti v úředních hodinách a na Internetu.

 

 

Čl. XVI.

Zrušení a zánik společnosti

 

1.   Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v ust. § 8 odst.1 zákona č. 248/1995 

      Sb., o  obecně  prospěšných společnostech.

  2.   O zrušení této společnosti, jestliže finanční situace této společnosti neumožňuje po   

delší dobu hradit její závazky, může rozhodnout správní rada podle ust. § 13 odst. 1 c) a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek. Při tomto zrušení musí správní rada postupovat v souladu s ust. § 8 odst.2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

         3.   Společnost zaniká výmazem z rejstříku obecně prospěšných společností.

   .  

 

 

Čl. XVII.

Závěrečná ustanovení

 

1.          Nestanoví-li zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy této společnosti zákonem

        č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

2.    Uchází-li se tato společnost při poskytování obecně prospěšných služeb uvedených

v čl. IV. 1 a) této zakládací listiny o podporu z veřejných prostředků, řídí sev tomto případě právní vztahy této společnosti rovněž zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.

   3.    Zakládací listina je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva si ponechá

          zakladatel a dva budou přiloženy k návrhu na zápis do rejstříku obecně

                 prospěšných společností.

 

 

     

       V  Praze   dne……………………..   

 

 

        …………………………………………………

         podpis osoby oprávněné jednat za zakladatele

 

 

 

      ………………………………………………..