AVO,o.p.s.

Aktivity pro výzkumné organizace,

obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva za r. 2006


Zpracovala správní rada AVO, o.p.s.

duben 2007

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994, IČO: 27116786

tel.: 241493138, 23904 1998, fax.: 241493138, e-mail: ops@avo.cz,


Obsah:


I. Základní údaje o společnosti: str. 1

II. Přehled činností vykonávaných v roce 2006 str. 2

III. Ekonomické údaje za rok 2006 str. 3

a) Základní údaje za r. 2006 str. 3

b) Vývoj a konečný stav fondů společnosti str. 3

c) Vypořádání hospodářského výsledku za r. 2006 po 1.1.2007 str. 4

d) Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti str. 4

e) Přehled o peněžních příjmech a výdajích str. 4

f) Roční účetní závěrka str. 5

IV. Výrok auditora k roční účetní závěrce str. 6
I. Základní údaje o společnosti:

Obecně prospěšná společnost Aktivity pro výzkumné organizace,o.p.s., ve zkrácené formě AVO, o.p.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 140 00 byla zapsána dne 12. 01.2004 do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze oddíl O , vložka 313 s IČ 27116786.

Založena byla Asociací výzkumných organizací (IČ 0054615, registrovaná MV ČR pod č.j. VSP/1-2063/90-R; sdružení je vedeno v registru občanských sdružení podle zák. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů.) Zakladatelskou listinou ze dne 12. 11. 2003.

Hlavním posláním a činností společnosti Aktivity pro výzkumné organizace,o.p.s. je:

  1. výzkum a vývoj v oblasti tvorby a realizace výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu a vývoje

  2. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu a vývoje - pro vzdělávání manažerů a jiných pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje

  3. poradenská činnost v oblasti výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu a vývoje

  4. informační služby včetně publikací v oblasti výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu a vývoje.

Kromě obecně prospěšných služeb vykonává společnost i doplňkovou činnost:

  1. zprostředkování služeb v oblasti poradenské činnosti - pro výzkumné ústavy a pro takové podnikatelské subjekty, které v rámci předmětu své činnosti mají výzkum a vývoj.


Statutárním orgánem společnosti je správní rada o šesti členech, které jmenuje zakladatel. Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří jednají za společnost.


Složení správní rady v r. 2006:

Ing. Milan Holl, CSc.,

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.,generální ředitel, předseda OK RVV,

Ing. Tomáš Hrdlička (předseda)

TÜV UVMV s.r.o., operační ředitel (jednatel)

Ing. Jan Kouřil, Ph.D,

Jihočeská univerzita, výzkumný. ústav rybářský a hydrobiologický, ředitel

Ing. Jiří Krejčík, CSc.

SVÚM, a.s., ředitel

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D, (místopředseda)

Výzkumný ústav pícninářský Troubsko, s.r.o., ředitel, člen OK RVV

Ing. František Pazdera, CSc.,

Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s., generální ředitel, člen OK RVV


V průběhu r. 2006 došlo ke změně údajů v obchodním rejstříku společnosti.

V r. 2005 byla schválena změna znění Čl. XI., odst. 3. Zakladatelské listiny - zjednodušení způsobu jednání správní rady jménem společnosti v případech, kdy jde o dispozici s vyšším jměním než 500 tis. Kč.

Při zápisu do obchodního rejstříku však došlo k nedopatření – byly sice zapsány nové dispozice pro nakládání s vyšším majetkem než 500 tis. Kč, ale omylem byly vymazány dispozice pro zastupování společnosti v ostatních případech.

Tato chyba byl opravena v obchodním rejstříku až v r. 2006.

Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, která má 4 členy, z toho 2 členové jsou zaměstnanci ústředních orgánů státní správy.


Členy dozorčí rady společnosti v r. 2006 tak jako v r. 2005, byli:

Ing. František Hronek, CSc.,

Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum a vývoj

Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc.,

Univerzita Karlova Matematicko-fyzikální fakulta

RNDr. Vladimír Roskovec,

Centrum pro studium vysokého školství, MŠMT

Ing. Václav Sklenička, DrSc.,

Ústav fyziky materiálů AV ČRII. Přehled činností vykonávaných v roce 2006

Společnost v r. 2006 nevykonávala žádnou doplňkovou činnost. Všechny její práce směřovaly pouze k plnění obecně prospěšných služeb - naplňovaly účel založení obecně prospěšné společnosti definovaný v Zakladatelské smlouvě. Jednalo se především o veřejné služby dle Čl. IV. „Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb“:

  1. výzkum a vývoj v oblasti tvorby a realizace výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu a vývoje

  2. informační služby včetně publikací v oblasti výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu a vývoje.

Kromě administrativních prací spojených s funkcí společnosti, vykonávala společnost tyto činnosti:Společnost se v listopadu r. 2006 zúčastnila soutěže na získání projektu MPO „Tvorba metodiky pro hodnocení a výběr projektů v rámci programu POTENCIÁL pro programovací období 2007-2013“. Soutěž vyhrála a zahájila příslušné práce.


III. Ekonomické údaje za rok 2006


a) Základní údaje za r. 2006

Společnost používá účetní období shodné s kalendářním rokem, účtovala v účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu s českými právními předpisy a s Českými účetními standardy č. 401 až 413 ve znění platném do 31. 12. 2006. Účetní knihy, účetní doklady a ostatní písemnosti související s účetnictvím jsou uschovány v sídle společnosti.

Společnost vykázala (zaokrouhleno na tis. Kč) celkem 719 tis. Kč výnosů a 663 tis. Kč nákladů. Hospodářský výsledek tak činil 56 tis. Kč. V těchto částkách je započteno i částečné využití úspory na dani z r. 2005 ve výši 44 tis. Kč. Zůstatek nečerpané daňové úspory z r.2005, tj. 1,3 tis. Kč se převedl do roku 2007.

14 tis. Kč z hospodářského výsledku činí úspora na dani za r. 2006 pro užití v dalších 3 letech dle § 20 odst.7 Zákona o dani z příjmu.

Rozdíl hospodářského výsledku k 31.12.2006 a této úspory činí 42, 084 tis. Kč, která bude po schválení správní radou zúčtována proti rezervnímu fondu a vlastnímu jmění.

Společnost kromě peněžních prostředků v české měně v hotovosti a na účtech v bance nevlastnila žádný jiný majetek.

Vlastní jmění obecně prospěšné společnosti tvoří dobrovolný vklad zakladatelů v částce 50.000 Kč. Cizí zdroje ve výši 180 tis. Kč byly tvořeny závazky k dodavatelům, které byly uhrazeny v předepsaných lhůtách v r.2007.


b) Vývoj a konečný stav fondů společnosti

Společnost má jako zdroj aktiv rezervní fond dle §17 zák. 248/1995 Sb., který k 31.12.2006 vykazoval stav 2,8 tis Kč.

c) Vypořádání hospodářského výsledku za r. 2006 po 1.1.2007

Hospodářský výsledek za r. 2006 ve výši 55 764,- Kč. byl vypořádán takto:

13 680,- Kč daňové úspory dle § 20 odst.7 Zákona o dani z příjmu ponecháno do dalších let zaúčtováním ve prospěch 911 -102

42 084,- Kč kladného hospodářského výsledku bylo přiděleno v souladu s §17 zák. 248/1995 Sb. do rezervního fondu účet 911-200.


d) Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti


Majetek:

Společnost kromě peněžních prostředků v české měně v hotovosti a na účtech v bance nevlastnila žádný jiný majetek.


Závazky:

K 31.12.2006 je vykázán závazek k dodavatelům 180.000 Kč, jehož termín splatnosti je po 1. 1. 2007. Závazky byly uhrazeny v termínech splatnosti v r. 2007.


e) Přehled o peněžních příjmech a výdajích


Příjmy a výdaje společnosti se odvíjely od její činnosti uvedené v kapitole II.


Příjmy:


Příjmy z vlastní činnosti 475 000,- Kč

Dotace na řešení projektů VaV 200 000,- Kč

Zúčtování fondů - část úspory na dani z r. 2005 44 195,- Kč

Ostatní (úroky apod.) 23,- Kč

Příjmy celkem 719 218,- Kč


Výdaje:

Vzhledem k nepravidelnosti a malému objemu zakázek nemá zatím společnost žádné trvalé zaměstnance. Proto také nemá vlastní kancelář a neplatí tak žádné nájemné. Koordinační porady pracovníků příp. zasedání orgánů společnosti jsou konány ad hoc především ve veřejných prostorách. Potřebné práce zajišťuje buď na základě dohod o provedení práce nebo (u OSVČ) fakturací. V rámci těchto dohod (faktur) jsou většinou hrazeny i cestovní náklady. Dohodami o provedení práce zajišťuje i potřebné administrativní činnosti spojené se správou společnosti a koordinací vykonávaných prací. V obou případech tyto činnosti vykonávají pracovníci ve svých prostorách svými prostředky.

Prakticky veškeré náklady směřovaly k zajištění tvorby výše uvedených dokumentů. Jednalo se především o úhradu služeb spolupracovníků společnosti, kteří se podíleli na shromáždění podkladů, vypracování potřebných analýz, tvorbě vlastních textů a administrativním zajištění jednotlivých akcí. Úhrada byla prováděna jak formou mzdových prostředků tak fakturací OSVČ. Celková částka nákladů činila cca 618 000 tis. Kč. Zbytek vynaložených nákladů ve výši 45 454 tis. Kč směřoval do správní režie (správa společnosti). Její větší část činily mzdové náklady administrativních pracovníků, kteří zajišťovali chod společnosti a plnění zakázek, úhrada bankovních a jiných služeb, penále, náklady na reprezentaci (především občerstvení na poradách), spotřeba materiálu pro administrativní činnost (v r.2006 menší než 0,4 tis. Kč) apod..


Náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb 618 000,- Kč

Náklady vynaložené na správu společnost 45 454,- Kč

Výdaje celkem 663 454,- Kč

Výsledek hospodaření:

Byl dosažen hospodářský výsledek 55 764,29 Kč. Společnost využila možnosti snížení daně dle § 20 odst.7 Zákona o daních z příjmů a nebyla zatížena žádnou daňovou povinností. Takto dosažená úspora daňové povinnosti ve výši 13 680 Kč byla v souladu s tímto paragrafem ponechána k použití na hlavní činnost, která není předmětem daně.


f) Roční účetní závěrka


Výkaz zisků a ztrát (údaje jsou uvedeny v tis. Kč)


Náklady 2006

hlavní č.

hospodářská č.

celkem

Spotřeba materiálu

0

0

0

Cestovné

0

0

0

Náklady na reprezentaci

1

0

1

Ostatní služby

394

0

394

Mzdové náklady

265

0

265

Jiné ostatní náklady

4

0

4

Náklady celkem

663

0

663

Výnosy 2006

hlavní č.

hospodářská č.

celkem

Tržby z prodeje služeb

475

0

475

Zúčtování fondů - úspora na dani

44

0

44

Provozní dotace

200

0

200

Výnosy celkem

719

0

719

Hospodářský výsledek

56

0

56


Rozvaha (údaje jsou uvedeny v tis. Kč)


Aktiva

Stav k prvnímu dni úč. období

Stav k poslednímu dni úč. období

A. Dlouhodobý majetek celkem (1+2+3+4+5)

0

0

1. Dlouhodobý nehmotný majetek

-

-

2. Oprávky k DNH

-

-

3. Dlouhodobý hmotný majetek

-

-

4. Oprávky k DHM (-)

-

-

5. Dlouhodobý finanční majetek

-

-

B. Krátkodobý majetek celkem (1+2+3+4+5)

252

279

1. Zásoby celkem

0

0

2. Pohledávky celkem

0

0

- odběratelé

-

-

- jiné pohledávky

-

-

3. Krátkodobý finanční majetek celkem

252

279

- pokladna

33

75

- bankovní účty

219

204

4. Jiná aktiva celkem

0

0

Aktiva celkem (A+B)

252

279
Pasiva

Stav k prvnímu dni úč. období

Stav k poslednímu dni úč. období

A. Vlastní zdroje celkem (1+2)

88

99

1. Jmění celkem

53

51

- Vlastní jmění

50

50

- Fondy

3

1

2. Výsledek hospodaření celkem

35

48

- účet výsledku hospodáření (+/-)


56

- výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-)

35

0

- nerozdělený zisk/ztráta z minulých let (+/-)

0

-8

B. Cizí zdroje (1+2+3+4)

164

180

1. Rezervy celkem

-

-

2. Dlouhodobé závazky celkem

0

0

3. Krátkodobé závazky celkem

164

180

4. Jiná pasiva celkem

-

-
Pasiva celkem

252

279IV. Výrok auditora k roční účetní závěrce


Společnost neobdržela dotaci větší než jeden milion Kč (v r. 2006 obdržela dotaci pouze ve výši 200 tis. Kč), má zřízenu dozorčí radu a její obrat nepřekročil deset milionů Kč.

Tím dle §19, odst. (3) zákona 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech nenastala zákonná povinnost ověření účetní uzávěrky auditorem.

Proto nebyl audit účetní uzávěrky proveden.


Praha, duben 2007