AVO,o.p.s.

Aktivity pro výzkumné organizace,

obecně prospěšná společnost

 

 

 

 

 

 

Návrh na sjednocení a zjednodušení administrativy výzkumu a vývoje

 

 

 

 

 

 

 

Název zakázky:               RVV č.24/04 - 2004

Rok zahájení řešení:       2004

Rok ukončení řešení:      2005

Zadavatel:                       Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum a vývoj

Příjemce:                        Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s.

Autor dokumentu:           Ing. Václav Neumajer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leden – březen  2005

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994, IČO: 27116786

tel.: 241493138,  23904 1998,  fax.: 241493138, e-mail: ops@avo.cz,

 


Návrh na sjednocení a zjednodušení administrativy výzkumu a vývoje

 

 

 

Obsah

 

1.     Zadání2

2.     Podstata návrhu. 2

3.     Legislativní východiska. 2

4.     Institucionální podpora. 3

5.     Účelová podpora. 3

5.1       Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji3

5.2       Zadávací dokumentace. 4

6.     Návrh formuláře projektu výzkumu a vývoje (Žádosti o poskytnutí podpory)6

7.     Návrh čestného prohlášení o způsobilosti uchazeče ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji10

A Uchazeč – právnická osoba. 10

B Uchazeč – fyzická osoba. 10

8.     Návrh oponentního posudku. 11

9.     Smlouva (Rozhodnutí) o poskytnutí o poskytnutí účelové podpory. 13

9.1       Smlouva o poskytnutí podpory. 13

9.2       Rozhodnutí o poskytnutí podpory. 15

10.   Smlouva o využití výsledků. 15

 


1.     Zadání

Ucelený návrh resp. alternativní návrhy možných řešení problematiky zjednodušení administrativy při poskytování podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.

Při posuzování více oceňovat soubory, které minimalizují úřednickou činnost výzkumných  pracovníků, kde jednotlivé dokumenty (formuláře) na sebe logicky a věcně navazují, kde se nevyskytují požadavky na dodání již známých údajů a konečně těch, které zajišťují splnění všech zákonných požadavků.

2.     Podstata návrhu

Údaje vyžadované různými poskytovateli účelové nebo institucionální podpory byly rozděleny do dvou skupin

1)      údaje povinné – údaje, které je poskytovatel oprávněn a povinen vyžadovat (příp. uvádět) na základě zákona o podpoře výzkumu a vývoje a jeho prováděcích předpisů; tyto údaje vyžadují všichni poskytovatelé vždy a ve stejném rozsahu; tyto údaje jsou předávány do informačního systému výzkumu a vývoje,

2)      údaje nepovinné – údaje, které poskytovatel není povinen vyžadovat na základě zákona o podpoře výzkumu a vývoje a jeho prováděcích předpisů; vyžaduje je proto, aby získal doplňující informace od uchazeče nebo příjemce a mohl posoudit předložený návrh projektu, nebo zprávu a nebo je potřebuje pro uzavření smlouvy či řízení projektu; tyto údaje nejsou předávány do informačního systému výzkumu a vývoje.

Poznámka: Předání údajů do centrální evidence projektů je podmínkou pro poskytnutí účelové podpory podle § 31 odst. 1 zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

Všechny dokumenty, které se týkají příjemce musí tvořit jednoduchý, spojitý, přehledný a nic neskrývající systém používající stejnou terminologii. Především Vyhlášení veřejné soutěže, Zadávací dokumentace, Formulář projektu, Formulář oponentského posudku, Smlouva (Rozhodnutí) o poskytnutí podpory a Smlouva o využití výsledků musí vzájemně korespondovat.

3.     Legislativní východiska

·        Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.

·        Nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje.

·        Nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji.

·        Nařízení vlády č. 462/2002 sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění pozdějších předpisů.

K výše uvedeným dokumentům je třeba přiřadit i konkrétní obsah informačního systému výzkumu a vývoje, který stanovuje Rada pro výzkum a vývoj.

4.     Institucionální podpora

Institucionální podporu poskytuje pouze několik poskytovatelů, z nichž pouze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje institucionální podporu také jiným příjemcům, než které samo zřídilo. Ostatní poskytovatelé poskytují institucionální podporu výzkumným záměrům pouze „svým“ institucím. Problematika institucionální podpory je navíc velmi odlišná od podpory účelové a bude proto řešena jiným dokumentem.

Tento návrh se jí nezabývá.

5.     Účelová podpora

Účelovou podporu je možné využít pro podporu programového projektu, grantového projektu a veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji.

Největší objem podpory se soustřeďuje na podporu programových projektů. Proto se tento návrh zaměřuje na řešení problémů týkajících se programových projektů. V případě grantových projektů a veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji je nutné použít uvedená doporučení přiměřeně.

5.1    Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji

Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji se vyhlašuje podle § 17 zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Vyhlášení veřejné soutěže není totožným aktem se zadávací dokumentací.

Při vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji vyhlašuje poskytovatel „podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji“, které musí obsahovat

1)      Vládou schválený program podle § 5 odst. 2 zákona o podpoře výzkumu a vývoje nebo typ grantových projektů a předpokládanou dobu jejich trvání vč. data zahájení řešení,

2)      Požadavky na prokázání způsobilosti uchazečů,

3)      Způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů,

4)      Soutěžní lhůtu podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje,

5)      Hodnotící lhůtu podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje s uvedením konkrétních datumů jejího počátku a konce,

6)      Místo převzetí zadávací dokumentace, místo a způsob podávání návrhů projektů a dobu, v níž lze tyto návrhy podat, vč. konkrétních adres.

7)      Název, sídlo, telefon, elektronickou adresu a fax poskytovatele.

Kromě povinných údajů může poskytovatel stanovit i další podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, které vyhlásí současně s podmínkami veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji - tyto podmínky však musí být zdůvodnitelné souladem s cíli vyhlášeného programu (jedná-li se např. o cílenou podporu mladých  vědců, lze omezit věkový limit - v jiném případě by to byla nepřípustná diskriminace).

Toto vyhlášení musí zveřejnit poskytovatel v Obchodním věstníku a prostřednictvím informačního systému výzkumu a vývoje.

Může ho zároveň uveřejnit jiným způsobem - standardně by vždy mělo být zveřejněno na internetových stránkách poskytovatele.

Doporučuje se omezit vyhlašování dalších podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na nezbytné případy přímo související s cíli daného programu výzkumu a vývoje.

Poznámky k některým bodům:

ad. 2) Tento bod musí obsahovat všechny požadavky, které pro prokázání způsobilosti vyžaduje poskytovatel. Doporučuje se je velmi přesně a konkrétně specifikovat tak, aby přijímací komise měla možnost hodnocení pouze ano/ne. Jedná se přesnou specifikaci požadavků, které vyžaduje §18 odstavce 1 až 4 zák. 130/2002 (především o přesnou specifikaci „oprávnění k činnosti“ - např. požadavek na živnost VaV), tak o další požadavky dle §18 odst. 7 zák. 130/2002 - např. požadavek, aby uvedenou způsobilost prokázali i spolupříjemci (zák. 130/2002 vyžaduje průkaz pouze od uchazeče), oprávnění k práci s geneticky modifikovanými organismy, věkové omezení nebo dosažení určitého stupně vzdělání, ukončení postgraduálního studia v případě programu zaměřeného na podporu mladých vědeckých pracovníků, aj. Všechny ostatní požadavky, které nelze kvalifikovat ano/ne by měly být obsahem bodu 3).

ad. 3) Tento bod musí obsahovat všechna kriteria, podle kterých bude projekt hodnocen. Měly by zde být všechny body oponentního posudku (s příslušnými váhami nebo alespoň v pořadí respektujícím tyto váhy) a případná další hlediska, kterými se bude při hodnocení řídit hodnotící orgán. V případu Národního programu výzkumu je pak nutné přiměřeně respektovat jeho vyhlášená kritéria (§5, odst.1, b. zák. 130/2002).

ad. 6) Standardně by měla být zadávací dokumentace přístupná na internetových stránkách poskytovatele.

Doporučuje se:

-   uvést i datum, do kterého bude podepsána s úspěšnými uchazeči smlouva o poskytnutí podpory projektu

-   zdůraznit, že za správnost předaných údajů v následné žádosti o podporu zodpovídá příjemce (nikoliv řešitel).

5.2    Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace musí obsahovat

1)      předmět veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji a její podmínky stanovené podle § 17 odst. 2 zákona, popřípadě rovněž podle § 22 odst. 3 zákona, tj. vládou schválený program výzkumu a vývoje,

2)      datum počátku řešení navrhovaného projektu (nejlépe „datum zahájení poskytování podpory“) a maximální délku trvání projektu, příp. další časová omezení řešení projektu,

3)      upřesnění položek uznaných nákladů podle podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji (včetně případného omezení některých položek),

4)      upřesnění ke způsobu stanovení podílu účelové podpory na uznaných nákladech a komentář k výpočtu její výše v souladu s § 2 tohoto nařízení a podmínkami veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji,

5)      požadavek předložení návrhu smluvní úpravy vzájemných vztahů, včetně vztahů s poskytovatelem, v souladu s § 9 odst. 4 zákona pro případy, kdy jeden návrh projektu předkládá současně více uchazečů,

6)      další podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji podle § 17 odst. 5 zákona, pokud jsou stanoveny,

7)      rozsah požadovaných údajů, formuláře a pokyny pro jejich vyplňování, formu zpracování a předkládání návrhu projektu, povinné přílohy návrhu projektu,

8)      vymezení rozsahu údajů o návrzích projektů a údajů o uchazečích určených ke zveřejnění,

9)      v případě druhého stupně veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji požadavky na dopracování návrhu projektu podle § 22 odst. 6 zákona,

10)  místo, termín a způsob oznámení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji,

11)  místo, kde lze obdržet informace o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji.

Doporučuje se nepřidávat k zadávací dokumentaci další dokumenty, které nejsou její povinnou součástí.

Dokumenty jako jsou postup hodnocení návrhů projektů (nikoliv kritéria pro hodnocení), pravidla „grantové agentury“, systémy kontrol, jednací řády odborných poradních orgánů a podobné dokumenty, které mají zpravidla účinnost delší než po dobu jedné veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji nebo se používají u více veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji, je vhodné zveřejnit např. prostřednictvím veřejné informační sítě nebo ve formě samostatných brožur. Tyto informace do zadávací dokumentace nepatří.

Poznámky k některým bodům:

ad. 2) Zákon 130/2002 nerozlišuje „dobu řešení projektu“ od „doby poskytování podpory“, tedy předpokládá, že tyto doby jsou totožné a projekt se začíná řešit až po jeho vybrání k podpoře. Také jediná zmínka v zákoně vztahující se k tomuto problému (§ 10 „Lhůta a způsob poskytnutí podpory“ (1) „…… Ve stejné lhůtě má příjemce povinnost začít řešit projekt nebo výzkumný záměr.) tomuto pojetí odpovídá. To však poněkud odporuje filozofii Programových projektů – tedy projektů, kdy podnikatel řeší projekt podle svých časových (marketinkových) potřeb bez ohledu na vyhlašování programů a někdy teprve v průběhu řešení žádá o podporu. Vzhledem k několika případům právního zpochybnění data, od kterého je možné například účetně uplatňovat vklad příjemce, se doporučuje velmi jasně a jednoznačně v celém procesu poskytování podpory definovat data počátku a ukončení poskytování podpory.

ad. 3) V tomto bodu musí být uvedena všechna případná omezení některých položek (např. zákaz nákupu investic, omezení velikosti režie apod.). Není naopak nutné uvádět obecná pravidla popisující jednotlivé položky uznaných nákladů.

ad. 4) V tomto bodu musí být uvedena všechna případná omezení výše účelové podpory. Jedná se jak o omezení celkové výše (doporučuje se tuto výši alespoň orientačně stanovit) tak omezení některých jejích kategorií (maximální podíl základního výzkumu apod.); případné omezení povoleného navýšení míry podpory a naopak, jak požadovaná navýšení míry podpory mají být dokladována.

ad. 7) Všechny potřebné dokumenty by měly být k dispozici na internetových stránkách poskytovatele. 

ad. 8) §17, odst. 8. zák. 130/2002 Sb.  

ad. 10)  Minimálně vždy na internetových stránkách poskytovatele (nebrání-li tomu závažné důvody, např. utajení).

Obecně:

Protože zadávací dokumentace je určena široké výzkumné obci, není vhodné používat odkazy na příslušné zákony, vyhlášky apod. - je nutné znění příslušného paragrafu zapracovat přímo do textu. Snad pouze v případě, že se nepoužije přímo přesná citace, pak lze odkázat na přesné znění, ale text uvedený v dokumentaci musí stačit pro vypracování žádosti o podporu.

Je nutné používat pouze pojmy vymezené v zák. 130/2002 (příp. navazujících právních předpisech). V případě použití jiných pojmů je nutné je přesně definovat nebo upřesnit (realizátor projektu, dodavatel apod.).

6.     Návrh formuláře projektu výzkumu a vývoje (Žádosti o poskytnutí podpory)

V této části se navrhuje seznam údajů potřebný pro uzavření smlouvy nebo vydání rozhodnutí, pro předání údajů do centrální evidence projektů, pro uzavření smlouvy o využití výsledků, pro zhodnocení návrhu projektu a pro řízení projektu poskytovatelem.

Poskytovatelé používají formuláře pro návrhy projektů, které se od sebe liší formou i soubory údajů, které shromažďují. Využívají se dvě odlišná provedení

·        Formuláře vytvořené na základě běžných programů, zpravidla v textovém editoru MS Word a tabulkovém procesoru MS Excel

·        Speciální programové aplikace

Není známo, že by rozdíly mezi oběma provedeními byly předmětem diskusí ve vědecké veřejnosti. Proto se touto otázkou není třeba zabývat. Při volbě provedení se poskytovatel řídí zpravidla očekávaným počtem návrhů projektů, počtem projektů, kterým je poskytována účelová podpora, svými finančními možnostmi a zejména zvyklostmi.

Při využívání speciálních programových aplikací je však nutné dobře zkontrolovat funkčnost - především „přívětivost“ pro uživatele. Dodavatelská firma někdy stanoví podmínky používání příslušné aplikace, které ztěžují práci, ale nejsou nezbytné (např. neodůvodněný požadavek postupného vyplňování údajů, což neodpovídá stylu práce většiny uchazečů apod.).

Z hlediska problémů s administrativou výzkumu a vývoje však nejde o problém.

Doporučuje se ponechat výběr formy na poskytovateli a z úrovně Rady pro výzkum a vývoj nevydávat žádné doporučení.

Pro zjednodušení administrativy výzkumu a vývoje se navrhuje přijetí zásady, aby:

Varianta 1:

·        všechny údaje byly poskytovatelem shromažďovány pouze jednou v rámci celého „života projektu“,

·        ve výročních a závěrečných zprávách se vždy uváděly pouze údaje nové, které poskytovateli nejsou ještě známy (např. výsledky řešení etapy) nebo změny údajů, které byly předány poskytovateli dříve (změny řešitelského týmu, změny metodiky apod.).

·        údaje, které se nemění, může poskytovatel a jeho odborný poradní orgán provádějící hodnocení získat z dříve poskytnutých formulářů, zpráv, výkazů apod.

·        je však nutné zajistit, aby všechny osoby podílející se na zpracování náležitostí spojených s poskytováním podpory (včetně oponentů zpráv apod.) měli zajištěn bezproblémový přístup k již dříve získaným údajům.

Varianta 2:

·        všechny údaje byly poskytovatelem shromažďovány pouze jednou v rámci celého „života projektu“,

·        ve výročních a závěrečných zprávách se uváděly všechny údaje umožňující posouzení dané zprávy (etapy a cíle týkající se hodnoceného období apod.). Tedy např. průběžná zpráva by měla uvádět i předpokládané cíle a etapy pro daný rok; závěrečná zpráva by měla velmi stručně shrnovat předpokládané a dosažené výsledky řešení za celou dobu řešení projektu. 

 

Poznámka: Varianta 1 je jednodušší z hlediska příjemce a omezí velikost zpráv. Ale například v případě, že příslušnou zprávu má posoudit oponent, který nemá údaje o projektu, je nutné mu buď zajistit přístup (příp. dodat) ke komplexu údajů k projektu nebo použít Variantu 2.

Seznam údajů potřebný pro uzavření smlouvy nebo vydání rozhodnutí a pro předání údajů do centrální evidence projektů:

 

Údaje o projektu:

-   Číslo (podací) projektu

-   Název projektu česky, anglicky

-   Program (Podprogram) 

-   Klasifikace hlavního oboru výzkumu, vedlejšího oboru výzkumu, dalšího vedlejšího oboru řešení

-   Stupeň důvěrnosti údajů

-   Anotace předmětu řešení česky, anglicky

-   Klíčová slova česky, anglicky

-   Definice cíle projektu (česky, anglicky)

-   Datum zahájení řešení, datum ukončení řešení (datum zahájení a ukončení poskytování podpory)

-   Výsledky projektu

-   Druh výsledku projektu (kódy dle CEP)

-   Forma zpracování a předání výsledků

-   Způsob využití výsledků a doba, do které budou výsledky využity

-   Etapy - definice cílů jednotlivých etap, data zahájení a ukončení řešení etap, převažující typ činnosti při řešení jednotlivých etap (základní výzkum, aplikovaný výzkum, průmyslový výzkum, vývoj), výsledky etap (výsledek je podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje chápán jako nová informace, znalost nebo technické poznatky vzniklé při řešení dílčího cíle projektu)

-   Forma zpracování a předání výsledků etapy (patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisů, prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, metodika pro praxi, článek v odborném periodiku, odborná monografie, kapitola v knize, článek ve sborníku z akce (publikovaná přednáška – proceeding), apod.)

 

Údaje o příjemci/spolupříjemcích:

-   Příjemce - identifikační a kontaktní údaje o příjemci  (IČ, DIČ, Obchodní jméno – Název, Adresa, Druh organizace, Bankovní spojení organizace, kontakty)

-   Statutární zástupce organizace (jméno, r.č., funkce, kontakty)

-   Řešitel (jméno, r.č., funkce, kontakty)

 

-   Spolupříjemce 1 - identifikační a kontaktní údaje o příjemci  (IČ, DIČ,Obchodní jméno – Název, Adresa, Druh organizace, Bankovní spojení organizace, kontakty)

-   Statutární zástupce organizace (jméno, r.č., funkce, kontakty)

-   Spoluřešitel (jméno, r.č., funkce, kontakty)

 

-   Spolupříjemce 2 - identifikační a kontaktní údaje o příjemci  (IČ, DIČ,Obchodní jméno – Název, Adresa, Druh organizace, Bankovní spojení organizace, kontakty)

-   Statutární zástupce organizace (jméno, r.č., funkce, kontakty)

-   Spoluřešitel (jméno, r.č., funkce, kontakty)

………………….

 

Údaje o financování projektu:

-   Uznané náklady, jejich členění a rozdělení v jednotlivých letech (příjemce i spolupříjemci) - §9, bod 1 odst. g) a i)

-   Návrh podílu účelové podpory na uznaných nákladech (způsob jejího výpočtu) a její rozdělení v jednotlivých letech mezi příjemce a spolupříjemce - §9, bod 1 odst. g) a i)

-   Ostatní veřejné zdroje financování projektu

-   Neveřejné zdroje financování projektu (vlastní zdroje příjemce, zahraniční zdroje financování projektu, neveřejné tuzemské zdroje financování projektu)

 

Přínosy projektu:

-   Předpokládané přínosy programového projektu v 1. až 5. roce po ukončení řešení

-   Způsob ověření dosažených přínosů

 

Údaje vyžadované v návaznosti na podmínky obsažené ve Vyhlášení veřejné soutěže a Zadávací dokumentaci:

-   Čestné prohlášení uchazeče o splnění požadavků na způsobilosti uchazeče podle § 18 odst. c) až g) zákona č. 130/2002 Sb.

-   prokázání další způsobilosti příjemce/příjemců

-   návrh smluvní úpravy vzájemných vztahů, pro případy, kdy jeden návrh projektu předkládá současně více uchazečů

-   splnění dalších podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji podle § 17 odst. 5 zákona, pokud jsou stanoveny

-   předepsané přílohy návrhu projektu.

 

Zvláštní podmínky Uchazeče pro řešení smluvního vztahu s poskytovatelem

Návrh dalších údajů potřebných pro hodnocení projektu:

 

Pro hodnocení návrhu projektu potřebuje poskytovatel, kromě výše uvedených údajů, ještě další podrobnosti o projektu. Vždy je nutné pokud možno omezit rozsah těchto údajů a vyžadovat pouze údaje nezbytně nutné s podrobnostmi odpovídajícími rozsahu projektu. Je zcela nevhodné, vyžadovat velmi podrobné údaje vztahující se ke vzdálené budoucnosti (více než 1-2 roky). V průběhu řešení projektu je totiž nutné akceptovat nejen jeho upřesňování dle dosaženého stupně poznání, ale i změny vnějších podmínek (ceny, personální obsazení apod.). Požadování přílišných podrobností vázaných k budoucímu řešení se pak stává pro příjemce administrativním cvičením bez reálného základu a předpokladu splnění.

Doporučuje se konkrétně omezit celkovou velikost formuláře maximální velikostí (počtem stránek).

 

Jedná se především o údaje:

 

Údaje o projektu:

-   Představení projektu - vysvětlení, v čem spočívá myšlenka a vlastní řešení projektu (krátký popis problému, jeho možná nebo známá řešení, popis zvoleného řešení, jeho základní principy, jeho originalita, jedinečnost, novost; další skutečnosti důležité pro pochopení návrhu)

-   Účel a výsledky projektu - definice účelu projektu, kritické předpoklady jeho dosažení, popis rizik

-   Předběžný marketingový průzkum upotřebitelnosti  výsledků řešení na trhu

-   Kritické předpoklady dosažení předpokládaných výsledků projektu cíle; popis rizik, kritické předpoklady dosažení výsledků

-   Plán projektu (časové etapy); Metodika řešení; Specifikace dodavatelů

 

Údaje o příjemci/spolupříjemcích:

-   Další údaje o příjemci/spolupříjemcích - historie firmy, velikost firmy, popis dosavadních výzkumných výsledků, popis dosavadních ekonomických výsledků

-   Řešitelský tým, charakteristika řešitelského týmu, předpokládané výzkumné kooperace při řešení projektu, popis kooperujících organizací

-   Technické a materiální zajištění

 

Údaje o financování projektu:

-   Zdůvodnění předpokládaných uznaných nákladů vč. stanovení výše nákladů na pořízení dlouhodobého majetku (není vhodné ani smysluplné stanovovat pro dlouhodobý majetek jinou míru podpory, než je míra podpory pro celý projekt)

 

Přínosy projektu:

-   Zajištění uplatnění výsledků řešení projektu

 

Další údaje vyplývající ze zvláštnosti projektu či řešené problematiky¨:

-   Smluvní vztahy se spolupříjemci

-   Smluvní vztahy s kooperujícími organizacemi

-   Smlouva o využití výsledků mezi zúčastněnými organizacemi (alespoň návrh principů)

-   Návrh možných oponentů projektu

-   Upozornění příjemce na nevhodné oponenty projektu (možný střet zájmů, antagonistický vztah, konkurenční boj apod.)

-   ……….

 

Komentář:

Vyžadované údaje by měly splňovat (spolu s údaji povinně vyžadovanými) základní podmínky:

-   poskytnout údaje k uzavření Smlouvy (Rozhodnutí) o poskytnutí účelové podpory

-   umožnit průběžné hodnocení řešení projektu

-   poskytnout údaje k uzavření Smlouvy o využití výsledků, tedy umožnit hodnocení uplatnění výsledků projektu

-   umožnit oponentovi a hodnotícímu orgánu zhodnotit předkládaný projekt - musí tedy velmi jasně korespondovat s otázkami oponentského posudku - s hodnotícími kritérii uvedenými ve Vyhlášení veřejné soutěže

-   nenutit příjemce k nadbytečným administrativním úkonům, které nepřispívají k výše uvedeným cílům nebo jsou dokonce zcela formální

Opět se doporučuje nepoužívat odkazy na příslušné zákony, vyhlášky apod. - je nutné znění příslušného paragrafu zapracovat přímo do textu.

7.     Návrh čestného prohlášení o způsobilosti uchazeče ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji

A Uchazeč – právnická osoba

Čestné prohlášení uchazeče ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji

 

Obchodní jméno nebo název firmy,

adresa,

 

prohlašuje, že splňuje požadavky na způsobilosti uchazeče ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji podle § 18 odst. c) až f) zákona č. 130/2002 Sb., tj.

·        že nepodal návrh na provedení vyrovnání, nebyl proti němu podán návrh na prohlášení konkurzu na jeho majetek anebo nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku a že není v likvidaci,

·        že má vypořádány splatné závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu a rozpočtu územního samosprávného celku a další splatné závazky vůči státu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně a k České správě sociálního zabezpečení,

·        že osoby, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jsou oprávněni jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče nebo pro trestný čin hospodářský a trestný čin proti majetku,

·        že osoby, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jsou oprávněni jednat jeho jménem, nebyly v posledních třech letech disciplinárně potrestány podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon jeho odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem vyhlášené veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.

V                     dne


-----------------------------------------------------------
podpis statutárního zástupce uchazeče

B Uchazeč – fyzická osoba

Čestné prohlášení uchazeče ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji

 

Jméno a příjmení,

adresa,

 

prohlašuje, že splňuje požadavky na způsobilosti uchazeče ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji podle § 18 odst. c) až g) zákona č. 130/2002 Sb., tj.

·        že nepodal návrh na provedení vyrovnání, nebyl proti němu podán návrh na prohlášení konkurzu na jeho majetek anebo nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku a že není v likvidaci,

·        že má vypořádány splatné závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu a rozpočtu územního samosprávného celku a další splatné závazky vůči státu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně a k České správě sociálního zabezpečení,

·        že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče nebo pro trestný čin hospodářský a trestný čin proti majetku,

·        že nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon jeho odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem vyhlášené veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji,

·        že není v pracovněprávním ani jiném obdobném poměru k právnické osobě pověřené organizací veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji podle § 23 odst. 2.

V                     dne


-----------------------------------------------------------
podpis uchazeče - fyzické osoby

8.     Návrh oponentního posudku

Zákon 130/2002 Sb. předepisuje v §21. odst.5, že „Poskytovatel je povinen zajistit ke každému návrhu projektu nejméně dva posudky oponentů“. Podmínky jejich nepodjatosti jsou podrobně stanoveny v §8 Nařízení vlády č. 461/2002. V poslední době se ukazuje, že v případě finančně náročných projektů je vhodné zajistit ještě třetího oponenta zaměřeného především na ekonomické stránku projektu a návratnost vložených prostředků.

O obsahu oponentního posudku zák 130/2002 Sb. nehovoří. Lze však vycházet z  §21, odst.6 „Odborný poradní orgán zajistí objektivní a nezaujaté hodnocení návrhů projektů podle vyhlášených pravidel a kritérií veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na základě posudků oponentů….“. Obsah oponentního posudku tedy musí být kompatibilní s obsahem Vyhlášení veřejné soutěže - především s jeho bodem 3). Musí také zhodnotit soulad projektu s obecnými principy poskytování účelové podpory dle zák. 130/2002 Sb. Pro programové projekty lze pak doporučit tento návrh jednotlivých otázek oponentního posudku:

Obecné otázky, vztah k programu výzkumu a vývoje/podprogramu

1)      Jedná se o návrh projektu výzkumu a vývoje?

2)      Je návrh v souladu se zadáním programu, naplňuje jeho cíle a priority?

3)      Jaká je potřebnost návrhu pro řešení dané priority, tématického okruhu, …jak v ČR tak v EU?

4)      Doplňující otázky - pouze pokud to specifičnost programu vyžaduje:

Příklady: Odpovídá návrh dalším vyhlášeným podmínkám, jejichž dodržení nemohla při prvotní kontrole (systémem ano/ne) posoudit přijímací komise?

Je návrh v souladu se zásadami udržitelného rozvoje, s požadavky bezpečnosti a etiky na daný výzkum?…

Výsledky

5)      Očekávané výsledky jsou nové, aktuální, perspektivní? Jaká je závažnost a aktuálnost návrhu?

6)      Jaké jsou konkrétní vlastnosti, (technické a ekonomické - technické parametry, cena) očekávaných výsledků. Budou výsledky patentovatelné nebo umožní ochranu „Užitným vzorem“ ?

7)      Je možné rámcově vymezit budoucí uživatele výsledků?

8)      Termín a forma dosažení a předání výsledků dává předpoklady k jejich využití?

9)      Doplňující otázky:

a)      Je výsledek anebo výrobek na něm založený či technologie srovnatelný se světovou úrovní z hlediska technických parametrů, kvality a ceny? (Má uchazeč přehled o řešení analogických problémů v ČR a v zahraničí?)

b)      Je potřebnost výsledku doložena odpovídající marketingovou studií? (Má uchazeč přehled o situaci na trhu?)

c)      Předpokládaný objem výroby a možnosti jejího uplatnění, využití, prodeje, exportu. (Zná uchazeč odbytové možnosti výsledného produktu?)

Technicko-ekonomická úroveň návrhu projektu

10)  Jsou cíle projektu formulovány jednoznačně, umožňují kontrolu řešení a lze je dosáhnout v uvedených časových termínech?

11)  Dává metodika řešení dostatečné záruky dosažení vytčených cílů a uvedených výsledků?

12)  Poskytuje řešitelský tým odborné dostatečné záruky úspěšného vyřešení projektu?

13)  Jsou náklady na řešení projektu přiměřené a dostatečně zdůvodněné včetně správného stanovení výše nákladů na pořízení dlouhodobého majetku?

14)  Je dostatečně prokázána ekonomická a finanční způsobilost uchazeče a technické zabezpečení projektu dostatečné k řešení projektu?

15)  Jsou vnější rizika řešení projektu přijatelná?

Určení zaměření projektu

Jaký je podíl jednotlivých typů výzkumu – základní výzkum, aplikovaný výzkum, průmyslový výzkum, vývoj? (Jsou přiměřené a dostatečně zdůvodněné jednotlivé hodnoty navržené uchazečem nebo oponent navrhuje jiné? Je dostatečně zdůvodněno případné navýšení podílu účelové podpory na uznaných nákladech?)

Souhrnné hodnocení projektu oponentem

1)      Slovní souhrnné hodnocení

2)      Doporučení/nedoporučení projektu k poskytnutí účelové podpory.

Čestné prohlášení o mlčenlivosti a nepodjatosti

Doporučuje se zakončit oponentní posudek textem:

„Prohlašuji, že při posuzování tohoto návrhu projektu jsem se řídil/a objektivními hledisky. Jsem si vědom/a, že posuzovaný návrh a podkladové materiály jsou důvěrné a nepředkládal/a jsem je třetím osobám, nepořizoval/a jsem žádné kopie. Uvědomuji si, že jsem vázán/a mlčenlivostí o údajích, které jsou obsahem veškerých materiálů předkládaných k hodnocení uchazečem a poskytovatelem. Prohlašuji, že nemám žádný vztah k řešení tohoto projektu, nepodílel/a jsem se na přípravě tohoto návrhu projektu, nemám osobní zájem na jeho schválení a není mi znám jakýkoliv můj osobní, pracovní nebo jiný vztah k navrhovanému návrhu projektu.“

Datum zhotovení oponentního posudku.                                  Jméno a podpis oponenta

9.     Smlouva (Rozhodnutí) o poskytnutí o poskytnutí účelové podpory

Základní náležitosti smlouvy o poskytnutí podpory jsou upraveny v § 9 zákona č. 130/2002 Sb. Ve věcech neupravených zákonem č. 130/2002 Sb., se smlouva o poskytnutí podpory řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

Vzhledem k tomu, že poskytovatel ručí za vše obsažené ve Smlouvě (Rozhodnutí), nelze mu předepisovat přesný obsah a formu těchto dokumentů. Další řádky proto pouze definují, co musí oba dokumenty obsahovat vzhledem k zák. 130/2002 a poskytují několik doporučení ověřených dosavadní praxí.

Při tvorbě obou dokumentů je opět nutné dbát na jejich přiměřený rozsah a nenutit příjemce k plnění buď nejasných nebo zcela formálních povinností.

Vodítkem může být „Vzorová smlouva a Vzorové rozhodnutí pro Českou republiku“ vypracované Radou pro výzkum a vývoj. Dokument je k dispozici na internetové stránce „VÝZKUM A VÝVOJ v České republice“ (www.vyzkum.cz) v kapitole „Legislativa výzkumu a vývoje“.    

9.1    Smlouva o poskytnutí podpory

Poskytovatel uzavře s příjemcem účelové podpory písemnou smlouvu o poskytnutí dotace na podporu vybraného projektu zahrnující celou dobu řešení projektu a období do vyhodnocení výsledků řešení projektu včetně vypořádání poskytnuté dotace (dále jen "smlouva o poskytnutí podpory").

Ustanovení zákona 130/2002 Sb. o obsahu smlouvy o poskytnutí podpory se přiměřeně vztahují i na smlouvy uzavírané k provedení veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu.

Mezi náležitosti smlouvy o poskytnutí podpory patří:

a)      označení poskytovatele,

b)      označení příjemce,

c)      název, identifikační údaje projektu a předmět jeho řešení,

d)      cíle projektu a jeho předpokládané výsledky, způsob ověření jejich dosažení,

e)      jméno, příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti fyzické osoby, která je příjemci odpovědná za odbornou úroveň projektu, ("řešitel"),

f)        konkrétní termíny zahájení a ukončení řešení projektu (datum zahájení a ukončení poskytování podpory),

g)      výše uznaných nákladů a jejich členění, výše podpory z veřejných prostředků a její rozdělení v jednotlivých letech včetně termínů a způsobu jejího poskytování,

h)      smluvní podmínky pro účast spolupříjemců, výše jejich podpory z veřejných prostředků a její rozdělení v jednotlivých letech včetně termínů a způsobu jejího poskytování a kontroly,

i)        úprava užívacích a vlastnických práv k výsledkům podle podmínek stanovených  zákonem 130/2002 Sb.,

j)        způsob vedení, účtování a vykazování uznaných nákladů; případná omezení pro některé položky uznaných nákladů (musí korespondovat s bodem 3. Zadávací dokumentace),

k)      způsob kontroly řešení projektu, včetně kontroly využití poskytnuté podpory a kontroly využití výsledků,

l)        vymezení stupně důvěrnosti údajů zahrnující jejich označení podle zvláštních právních předpisů,

m)    způsob poskytnutí údajů o projektu a jeho výsledcích pro informační systém výzkumu a vývoje,

n)      způsob řešení sporů,

o)      sankce za porušení smlouvy,

p)      datum nabytí a ukončení účinnosti smlouvy.

Další doporučené náležitosti:

q)      definice možných změn smlouvy (co se považuje za změnu smlouvy) a postup provedení této změny (např. postup při změně termínů a obsahu řešení projektu bez změny uznaných nákladů, postup při změně spolupříjemce apod.). Řada těchto případů buď není v zákonu 130/2002 buď vůbec definována nebo velmi vágně s textem umožňujícím více výkladů (např.: zahrnuje předepsaný postup při „změně výše uznaných nákladů nebo výše účelové podpory“ i pouhé změny velikosti předpokládaných jednotlivých položek, které celkovou výši nezmění?)

r)       v případě uzavření smlouvy s více příjemci, smluvní úpravu jejich vztahů

s)       návrh Smlouvy o využití výsledků  

Komentář:

Forma smlouvy je samozřejmě věcí každého poskytovatele. V praxi se však osvědčila forma vydání „Všeobecných podmínek“ platných pro všechny smlouvy a obsahujících již vzory návazných dokumentů (Průběžné zprávy, Závěrečnou zprávu apod.). Vlastní konkrétní smlouva pak je nejen podstatně kratší a přehlednější, ale tento systém umožňuje uchazeči, aby již při podávání žádosti o podporu věděl (spolu s omezeními v Zadávací dokumentaci), jaké povinnosti bude muset plnit při získání podpory.

Smlouva obecně musí korespondovat s ostatními dokumenty systému poskytování podpory (Vyhlášení veřejné soutěže, Zadávací dokumentace, Formulář projektu, Formulář oponentského posudku). Je proto vhodné všechny tyto dokumenty zhotovit najednou a dát je k dispozici těm, kdo po právní stránce kontrolují Smlouvu o poskytnutí podpory.

Snaha nenutit příjemce k formálním úkonům se váže především k otázce stanovení závazných finančních (příp. personálních) ukazatelů. Každý kontrolní orgán vyžaduje zcela přesné plnění jakéhokoliv údaje, který je definován ve smlouvě bez uvedení závaznosti (příp. tolerance). Problém nastává již se vztahem schváleného návrhu projektu a Smlouvy o poskytnutí podpory. Pokud se tento návrh definuje jako „nedílná součást smlouvy“, pak veškeré údaje v něm uvedené (včetně finančních a personálních), se stávají závaznými. Přitom je jasné, že řadu z nich je možné uvažovat pouze jako „předpokládané“ a jejich přesné dodržení je ryze administrativně-formální záležitost zakládající nutnost provedení řady změn. Celý problém se ještě zvětší, pokud poskytovatel využije při hodnocení projektu svého práva na změnu uznaných nákladů či míry veřejné podpory. Pak již řada údajů v návrhu projektu ztratila platnost. Proto se osvědčilo jako součást smlouvy definovat z návrhu projektu pouze část obsahující předmět řešení projektu, cíle projektu a předpokládané výsledky. Vlastní finanční a další ukazatele pak definovat jako samostatnou přílohu, v které bude současně uvedena závaznost a tolerance jejich plnění. U finančních tabulek se osvědčila forma samostatných údajů pro každého příjemce/spolupříjemce, z kterých se (nejlépe se softwarovou podporou) sečítají souhrnné údaje za projekt. Je nutné pečlivě zvážit počet a rozsah údajů, jejichž dodržování (s předepsanou nenulovou (!) tolerancí) bude poskytovatel vyžadovat, především z hlediska jejich nezbytnosti (s cílem minimalizace počtu!). Zákon 130/2002 vyžaduje jako závaznou pouze výši uznaných nákladů a výši (míru) dotace! Ostatní obvykle vyžadované ukazatele již vyplývají spíše z „ustálené aplikační praxe“ než ze zákonných předpisů.  

Je nutné pečlivě dbát, aby smlouva (příp. Všeobecné podmínky) v některém bodu nešla dále, než stanoví zákon 130/2002 nebo navazující právní předpisy (nelze např. definovat ve smlouvě postup změny uznaných nákladů jinak, než je v nař. 461/2002; při případném komerčním využití výsledků projektu vyžadovat schválení poskytovatele - tato otázka je obsahem Smlouvy o využití výsledků  apod.).

Je vhodné zkontrolovat, zda některé body dosud používané smlouvy nepozbyly platnosti díky změnám v jiném bodu (nemá cenu např. vyžadovat schválení poskytovatele, jestliže dotace spolupříjemci překročí 20%, když je již součástí smlouvy tabulka s částkami pro jednotlivé spolupříjemce).

Ve smlouvě (ve Všeobecných podmínkách) je nutné používat pouze pojmy vymezené v zák. 130/2002 (příp. navazujících právních předpisech). V případě použití jiných pojmů je nutné je přesně definovat nebo upřesnit (realizátor projektu, dodavatel apod.).

Pokud jsou součástí smlouvy přílohy, doporučuje se zdůraznit, že v případě zvláštního smluvního ujednání týkajícího se otázky obsažené současně i v příloze, má smluvní znění přednost před zněním v příloze.

Doporučuje se řešit všechny změny smlouvy dodatky - nikoliv výměnou za novou smlouvu.

9.2    Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Je-li příjemcem účelové podpory organizační složka, poskytovatel poskytne podporu podle zvláštního právního předpisu. Náležitosti rozhodnutí o poskytnutí podpory jsou přiměřené náležitostem smlouvy o poskytnutí podpory stanoveným v bodu 9.1.

10.   Smlouva o využití výsledků

Podmínkou pro poskytnutí podpory je úprava užívacích a vlastnických práv k výsledkům a jejich využití a zpřístupnění mezi poskytovatelem a příjemcem, mezi příjemcem a třetími stranami účastnícími se projektu, a má-li projekt více příjemců, pak mezi příjemci navzájem (§ 11 zákona 130/2002 Sb). U aplikovaného výzkumu a u vývoje, pokud se nejedná o veřejnou zakázku, má úprava užívacích a vlastnických práv k výsledkům a jejich využití podobu smlouvy o využití výsledků, uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem nebo příjemci nejméně 180 kalendářních dnů před ukončením účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory.

Obecně musí Smlouva o využití výsledků úzce navazovat na schválený návrh projektu a na Smlouvu (Rozhodnutí) o poskytnutí podpory. Poskytovateli by měla umožnit bezproblémové hodnocení úspěšnosti projektu po jeho skončení, zajištění smysluplného využití výsledků projektu a tím i poskytnuté účelové podpory a zabránit právním nejasnostem týkajících se vlastnictví a využití výsledků jak ve vztahu k poskytovateli, tak ve vztahu k ostatním stranám účastnících se řešení projektu. Měla by tedy především definovat:

-   výsledky projektu, jejich srovnání s původně předpokládanými výsledky, využití výsledků po ukončení projektu

-   vlastnictví výsledků a užívacích práv k nim z hlediska poskytovatele a všech účastníků řešení projektu

-   informační povinnosti příjemce umožňující kontrolu plnění smlouvy po ukončení projektu

-   sankce při neplnění smlouvy.

 

Mezi náležitosti smlouvy o využití výsledků patří:

a)      název a identifikační údaje projektu

b)      vymezení výsledků a jejich srovnání s cíli projektu či výzkumného záměru

c)      úprava vlastnických a užívacích práv k výsledkům podle § 16, zák. 130/2002 Sb.

d)      způsob využití výsledků a doba, do které musí být výsledky uplatněny

e)      další postup, nebudou-li výsledky uplatněny dle bodu e)

f)        rozsah stupně důvěrnosti údajů a způsob nakládání s nimi podle zvláštních právních předpisů

g)      sankce za porušení smlouvy

h)      datum nabytí a ukončení účinnosti smlouvy

i)        příloha (v případě řešení projektu více účastníky): Smlouva o vlastnických a užívacích právech k výsledkům projektu mezi všemi účastníky řešení projektu; v případě mezinárodních projektů (např. EUREKA) pak obdobná smlouva i se zahraničními účastníky.