AVO,o.p.s.

Aktivity pro výzkumné organizace,

obecně prospěšná společnost

 

Analýza a posouzení dokumentů souvisejících s výzkumem a vývojem podporovaným z veřejných prostředků

 

Přílohy:

1) Vzor dopisu rozeslaný Radou pro výzkum a vývoj jednotlivým poskytovatelům (1 strana)

2) Návrh postupu přípravy a principů metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků  (10 stran)

3) Soupis dokumentů dodaných jednotlivými poskytovateli (12 stran)

4) Podklad pro posouzení administrativních dokumentů (9 stran)

5) Souhrnné výsledky analýzy dokumentů od poskytovatelů               Tabulka 1 - 2 listy A3

6) Výsledky analýzy dokumentů podle jednotlivých poskytovatelů     Tabulky 2 až 25 - à 1 list

 

 

 

 

Název zakázky:               RVV č.24/04 - 2004

Rok zahájení řešení:       2004

Rok ukončení řešení:      2005

Zadavatel:                       Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum a vývoj

Příjemce:                        Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s.

Autor dokumentu:           Ing. Václav Neumajer

 

 

 

 

prosinec 2004 - leden 2005

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994, IČO: 27116786

tel.: 241493138,  23904 1998,  fax.: 241493138, e-mail: ops@avo.cz,


Vzor dopisu rozeslaný Radou pro výzkum a vývoj jednotlivým poskytovatelům

 

 

 

V Praze dne 10. září 2004

Č.j.: 6101/04-RVV

                                                                                                          Příloha

 

Vážený pane ……….,

 

            vláda dne 23. června 2004 přijala  usnesení č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků. V bodě II 2 d) citovaného usnesení ukládá místopředsedovi vlády a předsedovi Rady pro výzkum a vývoj "předložit vládě do 30. června 2005 návrh na zjednodušení a sjednocení administrativy pro poskytování podpory a hodnocení výsledků projektů, výzkumných záměrů a dalších aktivit výzkumu a vývoje a jejich výsledků".

            Dne 15. července 2004 se ředitel sekretariátu Rady pro výzkum a vývoj dr. Blažka obrátil dopisem čj. 6073/04 - RVV na ředitele odpovídající ve Vašem resortu za výzkum a vývoj. V něm jsou zrekapitulovány úkoly poskytovatelů a Rady pro výzkum a vývoj, které z uvedeného usnesení vyplývají.

            Chci obrátit Vaši pozornost na oddíly 6 a 7 přílohy uvedeného dopisu ("Návrh postupu přípravy  a principů metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků") a požádat Vás, v souladu se zásadami tam uvedenými, o poskytnutí podkladů týkajících se vyhlašování, hodnocení, kontroly atd. při poskytování podpory ve výzkumu a vývoji tj. dokumentů, které Váš resort v rámci své působnosti jako poskytovatel pro tyto účely vydal. Podrobný výčet podkladů je uveden v oddílu 7.1 První etapa - shromáždění podkladů o současném stavucitované přílohy k dopisu  6073/04 - RVV (připojuji v příloze).

            Jde o dokumentaci k aktivitám ve výzkumu a vývoji podporovaným ze státního rozpočtu v roce 2004 a v dalších letech (zejména v roce 2005). Současně Vás žádám i o informace o změnách, které hodláte zavést jako součást plnění úkolů plynoucích z usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644. Prosím o zaslání žádaných podkladů výhradně v elektronické podobě (disketa; CD ROM) na adresu: Sekretariát Rady pro výzkum a vývoj, Úřad vlády ČR, nábřeží E. Beneše 4., 118 01 Praha1 nejpozději do 30. září 2004. Pokud uznáte za vhodné elektronické podklady doplňte písemným komentářem.

            Dokumenty Vámi zaslané budou analyzovány z několika hledisek a výsledky budou pro Radu východiskem pro návrh konečného řešení.

            Při konkrétních dotazech, nejasnostech atd. se mohou Vaši pracovníci obracet na   pracovníka sekretariátu Rady pro výzkum a vývoj Ing. Miloše Thomu elektronickou poštou (thoma@vlada.cz) nebo telefonicky (224002536).

            Děkuji Vám za spolupráci na plnění významného úkolu vlády - zjednodušení a sjednocení administrativy ve výzkumu a vývoji.

 

 

 

            S pozdravem

 

 

 

 

 

Příloha: „Návrh postupu přípravy  a principů metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků“ - Příloha k č.j. 6073/04-RVV


Podklad pro posouzení administrativních dokumentů

Obsah

Podklad pro posouzení administrativních dokumentů. 1

Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji1

Náležitosti programu výzkumu a vývoje. 1

Vyhlášení, obsah a podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji2

Zadávací dokumentace. 3

Přijímání a hodnocení návrhů projektů. 4

Smlouvy a rozhodnutí5

Smlouva o poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí podpory. 5

Smlouva o využití výsledků. 6

Výzkumné záměry. 6

Náležitosti nezbytné pro předložení návrhu výzkumného záměru. 6

Přijímání návrhů výzkumných záměrů. 8

Způsob činnosti hodnotící komise, způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích výzkumných záměrů a další náležitosti8

Protokol o hodnocení návrhu nebo výsledku výzkumného záměru. 8

Kontrola. 9

Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji

Náležitosti programu výzkumu a vývoje

§ 5 odst. 2 a § 22 odst. 2 zákona o podpoře výzkumu a vývoje

Komentář: Program výzkumu a vývoje nebo jeho změny schvaluje vláda před zahájením prací na přípravě návrhu státního rozpočtu na rok, ve kterém je program zahajován. Návrh programu zpracuje poskytovatel a předloží ho ke stanovisku Radě pro výzkum a vývoj a ministerstvu.[1]

Návrh programu obsahuje zejména

a)      identifikační údaje programu,

b)      jeho případné členění na podprogramy,

c)      termín jeho vyhlášení,

d)      dobu trvání,

e)      celkové výdaje a výdaje z veřejných prostředků na uskutečnění programu a jeho částí v členění v jednotlivých letech,

f)        specifikaci cílů programu a jeho částí spolu s jejich odůvodněním, srovnáním se současným stavem v České republice a v zahraničí a očekávané přínosy programu.

 

Dále návrh programu obsahuje informaci o tom, že se poskytovatel chystá vyhlašovat dvoustupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji.

Vyhlášení, obsah a podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji

§ 17 a § 22 zákona o podpoře výzkumu a vývoje

§ 9 nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji

Komentář: Veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji, její obsah a podmínky, popřípadě zrušení musí vyhlásit poskytovatel v Obchodním věstníku a prostřednictvím informačního systému výzkumu a vývoje a může ji zároveň uveřejnit jiným způsobem. Vyhlášené podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji nesmí poskytovatel změnit.

V případě dvoustupňové veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji postupuje poskytovatel také podle § 22. zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji

Podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji musí obsahovat zejména

a)      vládou schválený program podle § 5 odst. 2 nebo typ grantových projektů a předpokládanou dobu jejich trvání,

b)      požadavky na prokázání způsobilosti uchazečů,

c)      způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů,

d)      soutěžní lhůtu podle tohoto zákona,

e)      hodnotící lhůtu podle tohoto zákona,

f)        místo převzetí zadávací dokumentace, místo a způsob podávání návrhů projektů a dobu, v níž lze tyto návrhy podat,

g)      název, sídlo, telefon, elektronickou adresu a fax poskytovatele.

Podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji

Podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji musí obsahovat zejména

a)      vládou schválený program nebo typ grantových projektů a předpokládanou dobu jejich trvání,

b)      b) požadavky na prokázání způsobilosti uchazečů,

c)      c) způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů,

d)      d) soutěžní lhůtu podle tohoto zákona,

e)      e) hodnotící lhůtu podle tohoto zákona,

f)        f) místo převzetí zadávací dokumentace, místo a způsob podávání návrhů projektů a dobu, v níž lze tyto návrhy podat,

g)      název, sídlo, telefon, elektronickou adresu a fax poskytovatele.

 

·        Poskytovatel může stanovit i další podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, které vyhlásí současně s podmínkami této soutěže uvedenými v odstavci 2.

·        Poskytovatel může stanovit způsob podání návrhů projektů podle zvláštního právního předpisu jako výlučný pouze v případě, že tím neomezí některé uchazeče.

Dvoustupňová veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji

Komentář: Dvoustupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji může poskytovatel podle tohoto zákona vyhlásit tehdy, je-li nezbytné nebo účelné od sebe oddělit posouzení účelnosti navrhovaného řešení a jeho porovnání s vyhlášenými cíli a podmínkami programu (první stupeň) a hodnocení odborné úrovně a proveditelnosti návrhu projektu (druhý stupeň), nebo v případě, je-li nezbytné postupně vyjasnit způsob plnění vyhlášených cílů a podmínek programu.

Při vyhlášení dvoustupňové veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji poskytovatel stanoví kromě podmínek uvedených v § 17 odst. 2 také

a)      soutěžní lhůtu,

b)      způsob posouzení návrhů projektů a

c)      způsob oznámení výsledků prvního stupně veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji uchazečům,

d)      případně rovněž místo a dobu převzetí zadávací dokumentace pro druhý stupeň veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji,

e)      lhůty a

f)        způsob hodnocení návrhů projektů ve druhém stupni veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.

Postup poskytovatele ve druhém stupni veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji

Komentář:  Pokud poskytovatel rozhodne podle § 22 odst. 4 zákona o přijetí návrhu projektu v prvním stupni veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji (dále jen "první stupeň") a o jeho postoupení do druhého stupně veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji (dále jen "druhý stupeň"), vyzve uchazeče, který předložil tento návrh projektu, písemně k účasti ve druhém stupni do 30 kalendářních dnů od oznámení výsledků prvního stupně. Výzva musí být současně ve stejném termínu zveřejněna poskytovatelem stejným způsobem a na stejném místě jako výsledky prvního stupně.

Výzva poskytovatele k účasti uchazeče ve druhém stupni veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji obsahuje

a)      případný požadavek na dopracování návrhu projektu podle § 22 odst. 6 zákona,

b)      identifikační číslo návrhu projektu,

c)      způsob, místo a termín převzetí zadávací dokumentace pro druhý stupeň,

d)      soutěžní a hodnotící lhůtu12) pro druhý stupeň.

Zadávací dokumentace

§ 19 zákona o podpoře výzkumu a vývoje

§ 5 a § 9 nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji

Komentář: Poskytovatel zpracuje pro vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji zadávací dokumentaci jako soubor podkladů a informací nezbytných pro zpracování a podání návrhu projektu. Za úplnost zadávací dokumentace odpovídá poskytovatel. Náležitosti zadávací dokumentace upraví prováděcí právní předpis.

Zadávací dokumentace musí být poskytnuta každému, kdo o ni požádá, na místě a v době, které byly oznámeny při vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.

Při vyhlášení dvoustupňové veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji je poskytovatel povinen zpracovat zadávací dokumentaci pro první i pro druhý stupeň veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.

Zadávací dokumentace obsahuje zejména

a)      předmět veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji a její podmínky stanovené podle § 17 odst. 2 zákona, popřípadě rovněž podle § 22 odst. 3 zákona,

b)      upřesnění položek uznaných nákladů podle podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji,

c)      upřesnění ke způsobu stanovení podílu účelové podpory na uznaných nákladech a komentář k výpočtu její výše v souladu s § 2 a podmínkami veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji,

d)      požadavek předložení návrhu smluvní úpravy vzájemných vztahů, včetně vztahů s poskytovatelem, v souladu s § 9 odst. 4 zákona pro případy, kdy jeden návrh projektu předkládá současně více uchazečů,

e)      další podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji podle § 17 odst. 5 zákona, pokud jsou stanoveny,

f)        rozsah požadovaných údajů, formuláře a pokyny pro jejich vyplňování, formu zpracování a předkládání návrhu projektu, povinné přílohy návrhu projektu,

g)      vymezení rozsahu údajů o návrzích projektů a údajů o uchazečích určených ke zveřejnění,

h)      v případě druhého stupně veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji požadavky na dopracování návrhu projektu podle § 22 odst. 6 zákona,

i)        místo, termín a způsob oznámení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji,

j)        místo, kde lze obdržet informace o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji.

Zadávací dokumentace pro druhý stupeň veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji

Poskytovatel v zadávací dokumentaci pro druhý stupeň stanoví

a)      strukturu a rozsah doplňujících údajů návrhu projektu nutných k posouzení odborné kvality navrhovaného řešení projektu a k posouzení proveditelnosti navrhovaného postupu řešení s ohledem na cíle stanovené v návrhu projektu vybraného v prvním stupni,

b)      formu zpracování a předložení doplňující dokumentace návrhu projektu, včetně formulářů, pokynů pro jejich vyplňování a povinných příloh,

c)      místo, termín a způsob odevzdání doplňující dokumentace návrhu projektu,

d)      vymezení rozsahu údajů o návrzích projektů a údajů o uchazečích určených ke zveřejnění.

Přijímání a hodnocení návrhů projektů

§ 21zákona o podpoře výzkumu a vývoje

Komentář: Komise pro přijímání návrhů projektů vyhodnotí splnění podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji podle § 17 odst. 2 písm. b), d) a f) a podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji pro přijetí návrhů projektů podle § 17 odst. 5 a zpracuje protokol.

Protokol o přijímání návrhů projektů obsahuje zejména

a)      seznam doručených návrhů projektů,

b)      údaje o doručení v soutěžní lhůtě,

c)      úplnosti návrhů projektů a

d)      návrzích projektů nevyhovujících těmto podmínkám s uvedením důvodů pro jejich vyřazení.

e)      údaje o návrzích doručených po uplynutí soutěžní lhůty, včetně doby jejich doručení.

Smlouvy a rozhodnutí

Smlouva o poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí podpory

§ 9 zákona o podpoře výzkumu a vývoje

Smlouva o poskytnutí podpory

Komentář: Poskytovatel uzavře s příjemcem účelové podpory písemnou smlouvu o poskytnutí dotace na podporu vybraného projektu zahrnující celou dobu řešení projektu a období do vyhodnocení výsledků řešení projektu včetně vypořádání poskytnuté dotace (dále jen "smlouva o poskytnutí podpory").

Ustanovení tohoto zákona o obsahu smlouvy o poskytnutí podpory se přiměřeně vztahují i na smlouvy uzavírané k provedení veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu.

Mezi náležitosti smlouvy o poskytnutí podpory patří zejména

a)       označení poskytovatele,

b)      označení příjemce,

c)       název, identifikační údaje projektu a předmět jeho řešení,

d)      cíle projektu a jeho předpokládané výsledky, způsob ověření jejich dosažení,

e)       jméno, příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti fyzické osoby, která je příjemci odpovědná za odbornou úroveň projektu, (dále jen "řešitel"),

f)        termíny zahájení a ukončení řešení projektu,

g)       výše uznaných nákladů a jejich členění, výše podpory z veřejných prostředků a její rozdělení v jednotlivých letech včetně termínů a způsobu jejího poskytování,

h)       úprava užívacích a vlastnických práv k výsledkům podle podmínek stanovených tímto zákonem,

i)         smluvní podmínky pro účast spolupříjemců, výše jejich podpory z veřejných prostředků a její rozdělení v jednotlivých letech včetně termínů a způsobu jejího poskytování a kontroly,

j)        způsob vedení, účtování a vykazování uznaných nákladů,

k)      způsob kontroly řešení projektu, včetně kontroly využití poskytnuté podpory a kontroly využití výsledků,

l)         vymezení stupně důvěrnosti údajů zahrnující jejich označení podle zvláštních právních předpisů,

m)     způsob poskytnutí údajů o projektu a jeho výsledcích pro informační systém výzkumu a vývoje,

n)       způsob řešení sporů,

o)      sankce za porušení smlouvy,

p)      datum nabytí a ukončení účinnosti smlouvy.

 

·        Součástí smlouvy o poskytnutí podpory je schválený návrh projektu.

·        Smlouvu o poskytnutí podpory lze uzavřít s více příjemci současně s tím, že jejich vzájemné vztahy budou smluvně upraveny jako nedílná součást smlouvy.

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Je-li příjemcem účelové podpory organizační složka, poskytovatel poskytne podporu podle zvláštního právního předpisu. Náležitosti rozhodnutí o poskytnutí podpory jsou přiměřené náležitostem smlouvy o poskytnutí podpory stanoveným v odstavcích 1, 2 a 4.

Jsou-li příjemcem a spolupříjemcem organizační složky České republiky v působnosti jednoho správce rozpočtové kapitoly, neposkytují si v souladu se zvláštním právním předpisem vzájemně peněžitá plnění. V tomto případě postupuje poskytovatel stejně jako u více příjemců podle odstavce 4.

Poskytovatel vydá rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory výzkumného záměru nebo rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory specifického výzkumu na vysokých školách podle zvláštního právního předpisu (dále jen "rozhodnutí o poskytnutí podpory"). Náležitosti rozhodnutí o poskytnutí podpory jsou přiměřené náležitostem smlouvy o poskytnutí podpory stanoveným v odstavcích 1 a 2.

Smlouva o využití výsledků

§ 11 zákona o podpoře výzkumu a vývoje

Komentář: Podmínkou pro poskytnutí podpory je úprava užívacích a vlastnických práv k výsledkům a jejich využití a zpřístupnění mezi poskytovatelem a příjemcem, mezi příjemcem a třetími stranami účastnícími se projektu, a má-li projekt více příjemců, pak mezi příjemci navzájem. U aplikovaného výzkumu a u vývoje, pokud se nejedná o veřejnou zakázku, má úprava užívacích a vlastnických práv k výsledkům a jejich využití podobu smlouvy o využití výsledků, uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem nebo příjemci nejméně 180 kalendářních dnů před ukončením účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory.

Mezi náležitosti smlouvy o využití výsledků patří zejména

a)      název a identifikační údaje projektu nebo výzkumného záměru,

b)      vymezení výsledků a jejich srovnání s cíli projektu či výzkumného záměru,

c)      c) úprava vlastnických a užívacích práv k výsledkům podle § 16,

d)      způsob využití výsledků a doba, do které musí být výsledky uplatněny,

e)      rozsah stupně důvěrnosti údajů a způsob nakládání s nimi podle zvláštních právních předpisů,

f)        sankce za porušení smlouvy,

g)      datum nabytí a ukončení účinnosti smlouvy.

Výzkumné záměry

Náležitosti nezbytné pro předložení návrhu výzkumného záměru

§ 5 nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů

Komentář: Podrobnosti upravuje nařízení vlády. Součástí náležitostí nezbytných pro předložení návrhu výzkumného záměru je prokázání způsobilosti uchazeče podle § 28 zákona. Předkládá-li uchazeč více návrhů výzkumných záměrů současně, prokazuje svoji způsobilost pouze jednou.

Návrh výzkumného záměru obsahuje

a) základní informace o uchazeči, kterými jsou

1. jmenovité složení orgánů uchazeče a organizační schéma s počtem zaměstnanců,

2. výroční zprávy o činnosti uchazeče za posledních pět let, pokud existují,

3. vymezení podílu výzkumu a vývoje na celkové činnosti uchazeče, hlavního výzkumného zaměření uchazeče, přínosu uchazeče k rozvoji oboru v národním a mezinárodním kontextu, uživatelů výsledků výzkumu a vývoje prováděného uchazečem,

4. popis účasti uchazeče na uskutečňování mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji realizované na základě mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, informace o členství uchazeče nebo jeho zástupců v nevládních mezinárodních odborných organizacích výzkumu a vývoje a informace o smlouvách uchazeče o spolupráci se zahraničními organizacemi zabývajícími se výzkumem a vývojem,

5. rozpočet výzkumu a vývoje uchazeče v posledních pěti letech ve struktuře institucionální podpora, účelová podpora a další zdroje financování výzkumu a vývoje (s uvedením zdroje),

b) podrobný popis výzkumného záměru, včetně popisu těchto skutečností:

1. současný stav úrovně poznání a výzkumné činnosti v oblasti, která je předmětem výzkumného záměru, z mezinárodního a národního hlediska,

2. vztah problematiky výzkumného záměru k výzkumnému zaměření uchazeče a jeho souvislost s dlouhodobým záměrem rozvoje výzkumu a vývoje uchazeče, dosavadní podíl uchazeče na řešení problematiky výzkumného záměru v národním a mezinárodním kontextu,

3. stěžejní uplatněné výsledky výzkumu a vývoje uchazeče vztahující se k problematice výzkumného záměru,

4. předmět a cíle výzkumného záměru, strategie, metody a časový harmonogram jejich dosažení,

5. předpokládané výsledky výzkumného záměru včetně specifikace jejich charakteru a věcného obsahu a harmonogramu jejich předpokládaného uplatnění,

c) popis personálního zabezpečení realizace výzkumného záměru, obsahující:

1. jmenný seznam zaměstnanců uchazeče, popřípadě osoby, jejíž je uchazeč organizační složkou, kteří se budou podílet na řešení výzkumného záměru (dále jen "řešitelský tým"), včetně jejich pracovního zařazení, předpokládaných stěžejních činností směřujících k naplnění cílů výzkumného záměru a předpokládané pracovní kapacity v hodinách za rok,

2. údaje o věkové a kvalifikační struktuře řešitelského týmu,

3. seznam nejvýznamnějších výsledků výzkumu a vývoje řešitelského týmu vztahujících se k problematice výzkumného záměru za posledních pět let,

d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečení řešení výzkumného záměru, včetně popisu těchto skutečností:

1. míra zabezpečení realizace výzkumného záměru v rámci stávajících prostorových a materiálně technických podmínek na pracovišti uchazeče,

2. infrastruktura, přístrojové a technické vybavení, které je nutné pro realizaci cílů výzkumného záměru pořídit,

e) popis finančního zabezpečení řešení výzkumného záměru, včetně uvedení:

1. uznaných nákladů, jejich specifikace a zdůvodnění,

2. specifikace finančních zdrojů.

Přijímání návrhů výzkumných záměrů

§ 7 nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů

Komentář: Poskytovatel zabezpečí, aby doručené návrhy výzkumných záměrů byly na obálce označeny pořadovým číslem, datem a hodinou doručení a s těmito údaji předány komisi pro přijímání návrhů výzkumných záměrů (dále jen "přijímací komise") za tím účelem poskytovatelem zřízenou. Při osobním doručení návrhu výzkumného záměru musí být jejímu doručiteli poskytovatelem vystaveno potvrzení o jeho přijetí s uvedením údajů podle první věty.

Přijímací komise zpracuje protokol, ve kterém jsou o každém návrhu výzkumného záměru uvedeny zejména tyto údaje:

a)      název výzkumného záměru, jeho anotace, jeho zatřídění podle číselníku vědních oborů, obchodní firma nebo název uchazeče a jméno, příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti fyzické osoby odpovědné uchazeči za odbornou úroveň výzkumného záměru (řešitele),

b)      údaj o doručení ve lhůtě nebo po uplynutí lhůty stanovené poskytovatelem podle zákona, včetně časového údaje o době doručení,

c)      údaj o úplnosti náležitostí návrhů výzkumných záměrů; u návrhů výzkumných záměrů nesplňujících stanovené náležitosti také důvod pro vyloučení z hodnocení.

Způsob činnosti hodnotící komise, způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích výzkumných záměrů a další náležitosti

§ 9 nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů

Komentář: Jednání hodnotící komise je neveřejné a mohou se jej zúčastnit jen její členové nebo pověření zástupci poskytovatele. Jiné osoby se mohou zúčastnit nebo být přítomny jednání hodnotící komise jen s jejím souhlasem nebo se souhlasem poskytovatele.

Poskytovatel si vyžádá od všech osob přicházejících do styku s návrhy výzkumných záměrů, dokumenty o výzkumných záměrech nebo výsledky hodnocení výzkumných záměrů písemné prohlášení, ve kterém se zavážou, že

a)      neposkytnou informaci o průběhu hodnocení návrhu výzkumného záměru nebo výsledku výzkumného záměru uchazeči nebo příjemci,

b)      neposkytnou jiným osobám informace o návrzích výzkumných záměrů nebo výsledcích jejich hodnocení, s výjimkou informací v rozsahu stanoveném § 12 zákona po jejich zveřejnění poskytovatelem,

c)      nepořídí z podkladů pro hodnocení návrhů nebo výsledků výzkumných záměrů kopii,

d)      podklady pro hodnocení návrhů nebo výsledků výzkumných záměrů po jejich zpracování vrátí poskytovateli nebo je zničí.

Protokol o hodnocení návrhu nebo výsledku výzkumného záměru

§ 9 nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů

Komentář: Na závěr hodnocení zpracuje hodnotící komise protokol o hodnocení návrhu nebo výsledků výzkumného záměru.

Protokol musí obsahovat zejména

a)      identifikační údaje výzkumného záměru, název uchazeče, uznané náklady,

b)     výši institucionální podpory a

c)      zdůvodnění výsledku hodnocení vycházející i z posudků oponentů.

Kontrola

§ 13 zákona o podpoře výzkumu a vývoje

Komentář: Poskytovatel je povinen provádět kontrolu plnění cílů projektu nebo výzkumného záměru, včetně kontroly čerpání a využívání podpory, účelnosti uznaných nákladů podle uzavřené smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory. Povinností příjemce je tuto kontrolu umožnit.

Kontrola podle odstavce 1 včetně zhodnocení dosažených výsledků a jejich právní ochrany se provádí vždy po ukončení řešení projektu nebo výzkumného záměru. V případě, že doba, po kterou se poskytuje podpora, je delší než dva roky, je poskytovatel povinen provést kontrolu podle odstavce 1 rovněž nejméně jedenkrát v průběhu řešení projektu nebo výzkumného záměru.

Náležitosti protokolů, kontrolních řádů apod. nejsou zákonem o podpoře výzkumu a vývoje upraveny.

 


Ostatní přílohy nejsou vzhledem k velkému rozsahu zveřejněny a jsou k dispozici v sídle společnosti.

 [1] MŠMT