Činnost obecně prospěšné společnosti Aktivity pro výzkumné organizace, o. p. s., (AVO, o. p. s.)


OBSAH TÉTO STRÁNKY:
ZAKLÁDACÍ LISTINA   
ORGÁNY SPOLEČNOSTI
PUBLIKACE AVO, O. P. S.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

Vznik společnosti

Asociace výzkumných organizací usiluje dlouhodobě o pokrok v oblasti, které po řadu let nebyla věnována náležitá pozornost - zlepšení podmínek pro přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Díky genezi svých členů, většinou dřívějších průmyslových rezortních a státních výzkumných institucí, cítila AVO příležitost vytvářet spojovací můstek mezi institucemi základního výzkumu (zejména vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR) a budoucími uživateli výsledků výzkumu a vývoje, zejména průmyslovými podniky. Mnoho členů AVO má kooperační projekty se zástupci obou jmenovaných skupin, někteří z nich jsou úspěšnými členy konsorcií, řešících projekty v rámcových programech EU. Zvláštní zmínku zasluhuje snaha propojit aktivity členů AVO a AV ČR, která zatím vyústila ve vytvoření portálu, nabízejícího spolupráci ve zcela konkrétních oborech/tématech. S postupem doby se však ukázalo, že v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje chybí pracoviště zabývající se soustavně problematikou mapování, rozvoje, podpory a změn této problematiky. AVO se vždy velmi aktivně účastnilo na všech aktivitách v této oblasti. Účastnilo se vypracování řady základních dokumentů (Národní politiky VaV, Národní programy výzkumu, Analýzy Národní politiky apod.) a na zakázku zpracovala řadu studií (Vznik Technologické agentury, Nástroje nepřímé podpory VaV a další). Postupně se však ukazuje, že je nutné tyto témata rozvíjet soustavně. Protože Asociace cítila svoji omezenou akceschopnost, danou zejména právním uspořádáním, rozhodla se na sklonku roku 2003 založit obecně prospěšnou společnost, která by byla schopna účinněji řešit některé specifické otázky. Tak došlo k založení společnosti Aktivity pro výzkumné organizace o. p. s., která je institucionálně disponována k řešení některých konkrétních projektů, přispívajících ke zdokonalení systému podpory VaV v České republice a zejména k lepšímu využívání výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Společnost byla na základě Zakládací listiny zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze (oddíl O. , vložka 313) dne 12.01.2004. Její činnost řídí a kontrolují Orgány společnosti.

Činnost společnosti

Činnost společnosti Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s. je soustředěna do oblastí tvorby a realizace výzkumné a inovační politiky, ekonomiky a managementu výzkumu a vývoje. Zvláštní pozornost je věnována aktuálním otázkám posílení inovačního potenciálu výzkumu, hodnocení výzkumu a vývoje, analýzám účinnosti nástrojů a forem přímé a nepřímé podpory výzkumu a vývoje a zapojování českých subjektů do mezinárodních programů a evropského výzkumného prostoru.

Jedním z problémů, kterými se Asociace výzkumných organizací dlouhodobě zabývá, jsou nepřímé nástroje podpory výzkumu a vývoje (dále NNVV), přesněji řečeno, jejich absence v systému podpory VaV v ČR. Asociace vypracovala celou řadu dokumentů, upozorňujících na užitečné vlastnosti NNVV, pro které stoupá počet zemí, které je zavedly a trvale je využívají. Jsou to zejména nezprostředkovaná podpora snah (hlavně) průmyslových subjektů financovat vlastní VaV investicemi do VaV a inovací, přímočaré zaměření na potřeby firem, administrativní nenáročnost, vyloučení "rušivých elementů" v podobě zásahů státní správy a četné další. Nezanedbatelnou výhodou NNVV je i plošné, tedy nediskriminační uplatnění této státní podpory VaV. Není jistě náhodou, že i Lisabonská strategie a "Akční plán: více výzkumu pro Evropu" Evropské unie věnují nepřímým nástrojům, zvyšujícím investice soukromých subjektů do VaV, prvořadou pozornost. Úsilí AVO se nesetkávalo s kladnou odezvou ze strany státní správy, situace se však začala se vstupem ČR do EU měnit k lepšímu. V lednu 2004. přijala vláda ČR usnesení č. 5, ukládající mj. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy zmapovat situaci a vypracovat návrhy na zavedení NNVV. Ve vypsaném výběrovém řízení na zpracování studie, mapující NNVV, uspěla nově založená obecně prospěšná společnost Aktivity pro výzkumné organizace a úkolu se se ctí zhostila. Výsledkem je Studie: Nepřímé nástroje podpory výzkumu a vývoje (PDF, 416 kB).

Nedávná změna v ČR přinesla přinejmenším jednu významnou změnu - vláda podporuje konkrétními kroky zvýraznění role VaV a inovací v České republice a hodlá usilovat o zásadní změnu chápání role VaV ve společnosti. Konkrétními projevy jsou změny ve složení Rady pro VaV i jejího zaměření. I ve veřejných sdělovacích prostředcích problesky zprávy o možné změně postavení NNVV, a to v dohledném časovém horizontu. Lze se nadíti, že citovaná studie o NNVV, zpracovaná před krátkým časem obecně prospěšnou společností, se stane základem pro další diskuse zainteresovaných orgánů a osob.

Věříme, že AVO o.p.s. prokázala vypracováním studie oprávněnost své existence, což povede k získání dalších zakázek a, v ideálním případě, i k získání výzkumného záměru, který by umožňoval společnosti věnovat se soustavně výzkumu v oblasti přenosu výsledků VaV do praxe a podpořit tak lepší využívání prostředků státního rozpočtu ve prospěch daňových poplatníků.

Základním cílem výzkumného záměru je vytvořit systematickou výzkumnou činnost a ucelenou poznatkovou základnu orientovanou na problematiku dalšího rozvoje, podpory a změn v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v širších sociálních a ekonomických souvislostech, která povede k posunu poznání a zajistí i nezbytné předpoklady pro kvalifikovanou přípravu analytických a výhledových studií a informací využitelných pro rozhodovací sféru. Zvláštní pozornost bude přitom věnována otázkám spojeným s tendencemi rostoucího zaměření a využití výzkumu k inovacím a růstu inovační výkonnosti ekonomiky.

Sídlo organizace:

Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
areál BES NET, Česká republika


Kontakty: tel.: 239 041 998,
tel./fax: 241 493 138,

email: ops@avo.cz